1. Oddělení pro zahraniční záležitosti Filozofické fakulty UP (ZO FF)

ZO FF všeobecně zajišťuje následující činnosti:

  • informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
  • vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy, přičemž KAŽDÝ takový zahraniční výjezd, za který student chce získat kredity, musí emailem nahlásit fakultní koordinátorce, aby mu výjezd mohl být zaveden do STAG
  • přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP
  • cesty pracovníků a pedagogů FF UP
  • spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)

Kontakt:
Mgr. Jana Hořáková
referentka pro zahraniční záležitosti
Oddělení zahraničních záležitostí
Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 014
e-mail: j.horakova@upol.cz

Mgr. Lenka Haničáková
mezinárodní smlouvy, zahraniční doktorandi, propagace cizojazyčných degree programů
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP
Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 496
e-mail: lenka.hanicakova@upol.cz

2. Oddělení mezinárodních vztahů

Kontakt:
Oddělení mezinárodních vztahů
Rektorát UP, Křížkovského 8
tel.: 585 631 041
e-mail: iro@upol.cz

3. Katedra divadelních a filmových studií

Katedra má v kompetenci zejména část administrace spojené s programem Erasmus+, kdy zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty. Learning Agreement čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí.

Koordinátorka pro zahraničí za Katedru divadelních a filmových studií:

Mgr. Eliška KUBARTOVÁ, Ph.D.
eliska.polackova@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)