Aktivity

Katedra spolupracuje s řadou institucí z oblastí filmového a televizního průmyslu, živé divadelní kultury či rozhlasu. Tyto instituce nabízí příležitosti pro získání prvních profesních zkušeností již během studia, což považujeme za zcela zásadní součást studia na naší katedře. Některé z těchto partnerských institucí byly dokonce kdysi založeny samými studenty a stávající studenti často tvoří páteř pracovních týmů.

Studenti se podílí na organizaci několika filmových a divadelních festivalů, provozu filmového klubu, kabaretního divadla, univerzitního rádia a dalších veřejných akcí. V rámci výuky zveme k přednáškám i workshopům profesionály z oblasti filmu a divadla, mediální producenty a kreativní tvůrce, kteří nabízejí bezprostřední vhled do současných trendů svých oborů.

25fps

25fps je internetový časopis o filmu a nových médiích, který vychází na stránkách www.25fps.cz již od roku 2007. Vzešel z řad studentů olomoucké filmové vědy a postupně rozšiřoval pole své působnosti. Čtenářům pravidelně přináší profily tvůrců, rozhovory, reportáže z festivalů, analýzy a recenze snímků jak českých, tak světových, přičemž usiluje zejména o reflexi přehlížených či zapomenutých filmů. 25fps je mediálním partnerem řady kulturních akcí a projektů i mezinárodního rozměru (Letní filmová škola Uherské Hradiště a další projekty AČFK, filmový distributor Artcam, internetový portál DAFilms.cz, iShorts, Visegrad Film Forum, Noir Film Festival, polský Sokołowsko Hommage à Kieślowski ad.).

AFO

Mezinárodní festival populárně vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO). Jde o jediný festival ve Střední Evropě, který se systematicky zaměřuje na komunikaci a popularizaci vědy prostřednictvím audiovize. Každoročně jsou tu k vidění nejlepší vědecké snímky prestižních světových produkcí, které osobně uvádějí a komentují renomované osobnosti české i zahraniční vědy. AFO již od roku 1966 pořádá Univerzita Palackého. Výraznou součástí organizačního týmu jsou i studenti Filozofické fakulty UP, především pak studenti pořádající Katedry divadelních a filmových studií. Praktická zkušenost produkce třetí největší kinematografické přehlídky v ČR je pro ně součástí kurikula, díky čemuž se AFO stává unikátní edukační platformou.

Divá báze

Divá báze (Divadelní databáze) je studentská internetová stránka, která se stala prostorem pro reflektování současného divadla. Založili ji studenti katedry v roce 2010 s cílem prezentovat názory na současné divadelní dění. Publikují zde studentské recenze, rozhovory s divadelními tvůrci, zprávy/reporty z divadelních přehlídek, festivalů i přednášek teatrologů i divadelníků na univerzitě, reflektují profesionální i amatérské divadlo nejen v Olomouci (Divadlo Tramtarie, Divadlo na cucky, Moravské divadlo Olomouc, Divadlo hudby a Divadlo K3 v UC UP), ale i v dalších městech. Členové redakce vyjíždějí pravidelně na divadelní přehlídky (Encounter JAMU Brno, Divadelní svět Brno, Festival M. Movnara Šumperk, Divadelní Flora Olomouc, Dream factory Ostrava, Divadlo evropských regionů Hradec Králové, Specific - festival scénických čtení, Svaťák Štvanice, Festival 4+4 dny v pohybu Praha, Festival divadel Moravy a Slezska Český Těšín, NORMA Ostrava, Pražský festival německého jazyka, Ostravar, Jiráskův Hronov aj.). Pravidelně bylo kriticky reflektováno i divadelní dění v olomouckých divadlech.

Kucmoch

Divadelní soubor Kucmoch se skládá ze studentů napříč katedrami a obory. Ve své dramaturgii se v současné době soustředí na komediální žánr. Jedná se zejména o současnou českou, ale i světovou dramatiku. Kromě dramatu současné provenience soubor inscenuje díla klasických autorů, jako je Plautus, Moliére nebo Shakespeare.

PAF

Přehlídka animovaného filmu (PAF) je kulturní platformou, která se zabývá fenoménem animace v kontextu kinematografie a audiovizuálního umění. Mezi ústřední témata a klíčová slova patří: animace, pohyblivý obraz, experimentální film, videoart, digitální kultura, net art, remediace, apropriace, archivace a archeologie médií. Hlavní aktivitou členů týmu PAF je celoroční dramaturgická a kurátorská činnost, příprava výstav, projekcí, koncertů, workshopů a seminářů v tuzemsku i v zahraničí, vydávání publikací v rámci Edice PAF. Každoročním vyvrcholením je čtyřdenní festival filmové animace a současného umění PAF, s dnes již mezinárodním renomé, pořádaný každoročně na začátku prosince ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Uměleckém centru UP v Olomouci. Činnost zajišťují studenti a absolventi Katedry divadelních a filmových studií.

Pastiche filmz

Pastiche filmz je spolkem (založen jako občanské sdružení v roce 2002), který ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových a studií Univerzity Palackého dramaturgicky a organizačně zajišťuje provoz filmového klubu a další kulturní aktivity spojené s Uměleckým centrem UP (Konvikt). Pastiche filmz se svou činností podílí na vytváření vnějšího obrazu odborných aktivit katedry a poskytuje studentům možnost podílet se na nejrůznějších projektech. Pastiche filmz funguje jako klasický filmový klub (je registrovaným členem Asociace českých filmových klubů), zároveň však tvoří platformu pro realizaci jednotlivých dílčích projektů a akcí (profily zahraničních nezávislých tvůrců, ozvěny festivalů, Přehlídka animovaného filmu).

Po škole

Děláme div.y! Spolek Po škole je spojením současných i bývalých studentů Univerzity Palackého, kteří se zaměřují na autorské divadlo a sociální, komunitně-vzdělávací projekty pro studenty středních škol, seniory a další cílové skupiny. Ve své divadelní dramaturgii se Po škole zaměřuje na původní autorské hry, věnující se problémům a výzvám současného světa. Jedná se o vnější společensko-politické události ovlivňující život mnoha jedinců, ale i o vnitřní rozpory postav, které se promítají v interakcích se svým širším okolím. V následujícím období se spolek zaměří na specifika generace Y a Z.

Prix Bohemia Radio

Prix Bohemia Radio je mezinárodní festival rozhlasové tvorby, pořádaný Českým rozhlasem ve spolupráci s Univerzitou Palackého, který se koná v prostorách Konviktu. Každý ze čtyř festivalových dnů je věnován jedné soutěžní kategorii (dokument, reportáž, drama, multimediální projekty). V rámci doprovodného programu se konají koncerty, divadelní představení, přednášky a workshopy se zajímavými hosty nebo debaty o dění v rozhlasovém světě a ve společnosti. Prix Bohemia Radio disponuje mimo oficiální program i studentským doprovodným programem, při kterém studenti Katedry divadelních a filmových studií participují na kreativních i produkčních pozicích.

RadioDock

RadioDock je internetová stránka, která sdružuje lidi s láskou k rozhlasu, rádiu a podcastům. Vznikla v roce 2013 s cílem vytvořit platformu všech možných myšlenek a nápadů týkajících se auditivního média. Vycházejí zde studentské recenze, výsledky specializovaných seminářů a praktik, najdete zde studie a odkazy na diplomky, které se týkají rádia. RadioDock je spřízněn se studentským rádiem UP AIR, které olomouckým studentům poskytuje rozhlasovou praxi.

Reactor

Reactor je projekt studentek KDFS FF UP, který vznikl za účelem rozšíření znalosti studentů o praxi a osobnostech české kulturní sféry. Každý semestr se jedná o sérii přednášek, které zprostředkují setkání s pěti osobnostmi z divadelního, filmového, rozhlasového či televizního průmyslu. V rámci setkávání je realizováno pět přednášek hostů, kterým vždy předchází přípravný seminář, v němž je daná osobnost více přiblížena a zasazena do kontextu českého kulturního prostředí. Studenti se dělí do skupin, každá vypracuje prezentaci a představí zvoleného hosta ostatním studentům. Přednáška hosta probíhá s nejméně týdenním časovým odstupem a diskusi s ním (kladení dotazů, moderování diskuse) má na starosti ta skupina, která realizovala přípravnou prezentaci.

Television Think Tank

Projekt Television Think Tank představuje platformu, která slouží k upevnění a rozvoji oboru TV studií v České republice, stejně jako k jeho systematickému provázání s televizní praxí. Klade si za cíl aktivně propagovat a podporovat laický i akademický zájem o televizní studia, jejichž předmětem je jak česká, tak zahraniční faktuální i fikční TV tvorba v nejširším slova smyslu. Projekt se jednak soustředí na aktivní vyhledávání a sdílení informací o TV tvorbě a TV průmyslu s širokou veřejností, jednak pomáhá rozšiřovat povědomí na českých filmových a TV festivalech, přednáškách či odborných konferencích. Ačkoli je projekt koordinován katedrou divadelních a filmových studií, usiluje o propojení všech nejen akademických českých pracovišť, na jejichž půdě se více či méně reflexe TV odehrává. V minulosti jsme kupříkladu prezentovali na či spolupracovali s Letní filmovou školou v Uherském Hradišti, projektem Fresh Eye, Centrem pro studium populární kultury, Prix Bohemia Radio či Prix Europa Berlin a dalšími.

UP AIR

UP AIR je nezávislé studentské internetové rádio, které vysílá z prostor Univerzity Palackého v Olomouci od 1. dubna 2014. Tvoří otevřenou platformu, která zajišťuje prostor pro mezioborové a mezifakultní setkávání studentů a vyučujících a popularizuje akademickou činnost a univerzitní aktivity. Snaží se prolamovat bariéry mezi Univerzitou a veřejným prostorem. Na chodu rádia se podílí převážně studenti z různých fakult UP, ale také lidé z širšího univerzitního okolí. UP AIR sdružuje nadšence pro rozhlasovou tvorbu, kteří skrze něj získávají zkušenosti v mnoha oborech a disciplínách spjatých s provozem rádia, jakými jsou moderování, technické odbavení vysílání, personalistika, management a propagace. Ve vysílání rádio posluchačům představuje progresivní hudbu, která se vymyká střednímu proudu a informuje o kulturním, společenském a uměleckém dění v kontextu Univerzity a Olomouce. Každý člen UP AIR je individualitou, ale dohromady tvoří přátelskou komunitu, která chce obohatit kulturní dění v Olomouci.

Josefovská letní škola

Centrum pro výzkum performativity při působící při katedře pořádá v pevnosti Josefov postdisciplinární letní školu spolu s Katedrou divadelních studií Masarykovy univerzity, Ústavem polské kultury Varšavské univerzity a Katedrou divadelných štúdií VŠMU. Více najdete zde.

Klub mladého diváka Arter

Klub mladého diváka Arter je platformou sdružující mladé lidi se zájmem o kulturu a zejména divadelní dění v Olomouci. Každý člen klubu má možnost navštěvovat olomoucké kulturní instituce, chodit na představení, koncerty či promítání s minimálně 50% slevou. Klub pořádá i vlastní akce jako workshopy, prohlídky zákulisí, zájezdy do divadel, debaty aj. Členem se může stát kdokoliv ve věku do  26 let. Stačí, když si na pokladně Moravského divadla Olomouc pořídí členskou kartu za 200 Kč, která platí po dobu jedné divadelní sezóny (od září do srpna). Klub vznikl na základě společné myšlenky studentů Katedry divadelních a filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a ředitele Moravského divadla Olomouc Davida Gerneše. Nápad na olomoucký divadelní klub vzešel ze semináře divadelních studií již na podzim roku 2020 a činnost klubu byla oficiálně zahájena o rok později v září roku 2021. V současné době se o klub stará klubová rada tvořená studenty a také zástupcem z Moravského divadla. Název je pak spojením dvou anglických slov „art“ (umění) a „theater“ (divadlo).

Více informací o KMD Arter naleznete na webových stránkáchFB stránce Klub mladého diváka ARTER nebo na Instagramu @kmd_arter.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)