Doktorské studium - organizace a harmonogram

Organizace, pravidla a harmonogram studia v prezenční i kombinované formě

 (Tyto zásady upřesňují Studijní a zkušební řád UP)

 

I. Obecné zásady doktorského studia

(1) Doktorand*ka se řídí harmonogramem, který Oborová rada (OR) zveřejňuje na začátku každého akademického roku, a dodržuje Studijní a zkušební řád UP a směrnice, které jej doplňují.

(2) Doktorand udržuje pravidelný kontakt se svým školitelem. Sám jej informuje několikrát za semestr o všech skutečnostech, které souvisejí s průběhem studia. Školitele zejména včas informuje o plánovaném prodloužení či přerušení studia, odevzdání disertační práce a dalších důležitých skutečnostech.

(3) Doktorand pravidelně se školitelem konzultuje odbornou, výzkumnou a konferenční činnost, která souvisí s přípravou textu disertační práce.

(4) Doktorand je povinen dodržovat stanovenou formu a lhůtu při odevzdávání veškerých materiálů, zejm. zadání disertační práce (DP), individuální studijní plán (ISP), zpráva o činnosti za akademický rok, teze, kapitola disertace apod.

(5) Doktorand je povinen požádat předsedu OR o řešení těch problémů v komunikaci a spolupráci se školitelem, které ohrožují plnění jeho studijních povinností.

(6) Všechny žádosti (např. přerušení studia, změna tématu disertační práce atd.) musí být řádně odůvodněné a odevzdané v souladu s fakultními pravidly. OR doporučuje doktorandům upřednostnit variantu přerušení studia před jeho prodlužováním.

(7) Doktorand je na školícím pracovišti přiměřeným způsobem zapojován do odborné, organizační, pedagogické a jiné práce, která mu umožňuje získávat odborné i praktické dovednosti. Pracovní úkoly může doktorandovi zadávat pouze jeho školitel, předseda OR nebo vedoucí pracoviště.

(8) OR periodicky jednou za semestr hodnotí činnost doktorandů. Úroveň plnění studijních povinností, postup v psaní disertace, kvalitu průběžně prezentovaných výstupů, rozvíjení zahraničních aktivit, výsledky zapojení do odborné, organizační a jiné práce školicího pracoviště zohlední ve výši jejich stipendia. OR k hodnocení přizve školitele, který poté o výsledcích informuje studenta.

(9) Prezenční studium DSP je rozvrženo na 4 roky, možnosti prodloužení a přerušení studia upravuje Studijní řád FF UP. V průběhu čtyřletého studia musí dosáhnout minimálně 240 kreditů.

(10) Studium končí Státní doktorskou zkouškou (SDZ) a obhajobou disertační práce. Student je ke zkoušce připuštěn po splnění všech atestací stanovených akreditovaným studijním programem – tj. včetně získání kreditů za odevzdání disertační práce.

(11) Studium je zakončeno jak SDZ, která se skládá komisionálně a jejíž okruhy jsou voleny podle specializace jednotlivých studentů, tak obhajobou DP, která musí přinášet původní poznatky ke zkoumanému tématu a zásadní přínos pro obor. Její minimální rozsah je 250 normostran (NS), přičemž psána může být na základě dohody se školitelem jak česky, tak anglicky (případně v jiném světovém jazyce).

(12) Nedodržení kteréhokoli z bodů těchto zásad může být OR hodnoceno jako neplnění studijních povinností.

Pro formální, časové a organizační náležitosti doktorského studijního programu (DSP) na katedře se obracejte na tajemnici OR: mgr. Annu Gáborovou (anna.gaborova@upol.cz).

Pro studijní náležitosti obecnějšího rázu kontaktujte fakultní referentku pro DSP, dr. Lucii Kovaříkovou (lucie.kovarikova@upol.cz)

II. Studijní plány, rozvrh, povinné a oborové předměty

(1) DSP je začleněn do systému STAG v tzv. modulárním systému. V jednotlivých modulech se objevují povinné a volitelné předměty, které zohledňují oborové zaměření jednotlivých kateder a současně umožňují inovovat výuku o přednášky zahraničních odborníků, kteří na FF UP hostují.

(2) Student*ka DSP sestavuje na začátku studia jednak rámcový ISP pro následující 4 roky studia, a jednak závazný ISP pro studium v 1. ročníku. Plán sestavuje student sám, jeho výslednou podobu však konzultuje společně se školitelem, který doporučuje také jednotlivé přednášky z volitelných a interdisciplinárních kurzů, ale rovněž předmětů z nabídky soft skills. Po schválení školitelem si student zapíše jednotlivé předměty na příslušný akademický rok (viz III. Harmonogram studia po ročnících). V následujících letech studia připravuje student vždy aktualizovaný individuální plán pro konkrétní akademický rok.

Studijní plány jsou pravidelně aktualizovány a trvale dostupné zde: https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/studium/DSP/plany_predmety2223/cz/Teorie_a_dejiny_divadla__filmu__rozhlasu_a_televize.pdf

 

(3) Povinné a oborové předměty

Podle akreditace si student zapisuje přednášky a semináře v rámci jednotlivých modulů s předepsaným počtem kreditů. Veškeré informace, včetně kódů předmětů a jejich kreditového ohodnocení, jsou přesně rozepsány ve studijních plánech na fakultních stránkách (viz výše uvedený odkaz).

                                                                                                         

(4) Disertační seminář a kritéria pro prezentaci DP

Atestace z disertačního semináře se udělují za aktivní účast na doktorandských čteních a za odevzdání písemných podkladů ve stanoveném termínu a přijaté školitelem. OR stanoví na začátku každého semestru termíny a vybere prezentující. Student, který má v rámci čtení vystoupit, zašle nejpozději 3 týdny před plánovaným vystoupením školiteli text, se kterým hodlá vystoupit. Po schválení textu a nejpozději 10 dní před plánovaným vystoupením rozešle doktorand definitivní verzi textu všem studentům DSP a členům OR.

Zaslaný text bude v úvodu obsahovat abstrakt o rozsahu cca 300 slov, který jasně zformuluje a shrne: 1) hlavní téma, otázky a cíle textu, 2) zastřešující argument obsahující pointu, která celý výklad rámuje, 3) zkoumaný (analyzovaný) materiál, 4) klíčové teoretické koncepty (výzkumná perspektiva).

Text by měl mít publikovatelnou podobu a obsahovat jasně vymezené cíle, přehlednou strukturou a konkrétní argument (vysvětlení a obhájení teze na základě analýz a práce s odbornou literaturou). Nejedná se o pouhý přípravný draft. Není žádoucí v textu vysvětlovat vztah k celkovému obsahu disertační práce a posun od minulých seminářů, to student nastíní v úvodní ústní prezentaci. Při samotném vystoupení posluchač za použití grafické prezentace shrne hlavní teze a klíčové otázky textu, žádoucí je rovněž nastínění metodologických problémů.

Prezentace trvá 10 minut. Následná diskuse je moderována členem OR a účastní se jí jak studenti, tak členové OR i další přizvaní členové katedry. Podmínkou je aktivní účast všech PhD studentů: detailní obeznámenost s textem (očekává se poctivé „close reading“); všichni se zapojují do diskuse s prezentujícím, všichni mají předem připravené poznámky, otázky, podněty k tématu, argumentaci i literatuře.

V případě neschválení textu školitelem (oborovou radou) se doktorandské čtení ruší a posluchač neobdrží atestaci, totéž platí v případě neúčasti. Účast všech posluchačů prezenčního studia na čteních je povinná. Atestaci zapisuje školitel.

Bližší informace viz samostatný Manuál k Doktorskému čtení.

III. Harmonogram studia po jednotlivých ročnících

Průběh studia stanovuje jen uzlové body (zejm. z povinného oborového modulu a disertačního modulu), jejichž splnění je nutné pro postup do dalšího ročníku, popřípadě pro prodloužení studia. Způsob plnění atestací, které tvoří součást akreditovaného programu, ale nejsou v následujícím přehledu uvedeny, si upravuje každý posluchač individuálně.

1. ročník: Student absolvuje v zimním i letním semestru Disertační seminář A („Doktorské čtení“).

Zatímco v ZS má za úkol číst a intenzivně diskutovat příspěvky ostatních, v LS připraví ucelený text, v němž představí téma a metodologii práce, nastíní základní teoretické koncepty a přístupy, které jsou pro dané téma klíčové a zformuluje celkovou koncepci disertace rozvrženou po jednotlivých kapitolách.

Text schválený školitelem je jednou z podmínek pro absolvování Disertačního semináře A, bez něhož nelze přistoupit ke zkoušce z předmětu Oborová metodologie. Tu student vykoná buď na konci 1. ročníku v červnu, nebo na konci ročníku 2., a zaměří se při ní na posuny, k nimž došlo ve srovnání s projektem předloženým k přijímacímu řízení. Atestaci zapisuje školitel; úspěšné splnění obou požadavků je podmínkou pro postoupení do 3. ročníku studia. Po vykonání zkoušky z Oborové metodologie již nelze měnit téma disertační práce.

Student se řídí Studijním plánem, následný návrh je doporučením na základě dlouholetých zkušeností studentů i školitelů.

https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/studium/DSP/plany_predmety2223/cz/Teorie_a_dejiny_divadla__filmu__rozhlasu_a_televize.pdf

 

Seznam doporučených předmětů a aktivit v 1. ročníku

1. Disertační seminář A

2. Vybrané kapitoly z teorie umění

3. Prezentace oborového výzkumu, náslech a diskuse v kurzu

4. Cizí jazyk 1

5. Odevzdání části disertační práce 1 (KDU/95DP1)

Počet odevzdaných stran disertace: cca 30 NS

 

2. ročník: Student absolvuje v ZS i LS Disertační seminář B, pro který předloží školitelem schválené dílčí texty disertační práce.

Nejpozději do konce LS předloží školiteli minimálně 40 NS disertace (s ohledem na zpětnou vazbu od školitele i z doktorandských čtení) a rovněž nástin celkové koncepce jejích zbývajících částí.

 

Seznam doporučených předmětů a aktivit ve 2. ročníku:

1. Disertační seminář B – ZS i LS

2. Filozofie 1, 2

3. Oborová metodologie (KDU/91AVM, 91AOM)

4. Výuka a/nebo zahraniční stáž realizování výuky, případně zahraniční stáže

5. Odevzdání části disertační práce 2 (KDU/95DP2)

Počet odevzdaných stran disertace: cca 60 NS

 

Seznam doporučených předmětů a aktivit ve 3. ročníku:

1. Disertační seminář C

2. Aktivní vystoupení na zahraniční konferenci

3. Prezentace odborného výzkumu, aktivní vystoupení a diskuse

4. Cizí jazyk 2

5. Zahraniční stáž

6. Odevzdání části disertační práce 3 (KDU/95DP3)

Počet odevzdaných stran disertace: cca 110 NS

 

Seznam doporučených předmětů a aktivit ve 4. ročníku:

1. Disertační seminář D

2. Vykonání SZ

3. Odevzdání DP

Počet odevzdaných stran disertace: min. 240

- v případě prodloužení či přerušení pak alespoň dalších 80 NS: do 5. června

IV. Publikační a výzkumná činnost, konferenční a zahraniční aktivita

(1) V průběhu DSP student publikuje. Uznány budou veškeré časopisy zahrnuté v databázi Web of Science, Scopus, případně i ERIH a ERIH+. Výběr periodik však vždy student předem konzultuje se svým školitelem. Vítány jsou rovněž kapitoly v knize, ideálně psané v jednom ze světových jazyků a vydané v kolektivní monografii s mezinárodním přesahem. Student by měl ke své disertaci rovněž přistupovat jako k budoucí monografii, o jejíž vydání bude mít zájem renomované vydavatelství.

(2) Doktorand vždy a s dostatečným předstihem informuje školitele o svých plánech souvisejících s rozvojem a prezentací výsledků vlastní výzkumné práce, tj. o plánu odevzdání odborného textu do redakce některého odborného tuzemského nebo zahraničního periodika, účasti na tuzemské nebo zahraniční konferenci, podání žádosti o grantový projekt nebo zapojení do grantového projektu. Téma a obsah svých příspěvků vždy s dostatečným předstihem konzultuje se svým školitelem.

(3) Ve všech odborných textech, které doktorand publikuje v rámci studia, musí být uvedeno, že je studentem DSP na FF UP.

(4) Studenti, kteří zahájili DSP v akademickém roce 2022/2023 a později, mají povinnost absolvovat studijní a/nebo badatelský pobyt v zahraničí (kdekoli s výjimkou Slovenska) v minimální délce alespoň 1 měsíc vcelku (preferujeme však pobyty delší). Pobyt musí být zahájen nejpozději před ukončením 3. ročníku. OR umožňuje na základě odůvodněné žádosti studenta učinit výjimky z tohoto pravidla. Výjimky se budou týkat především doktorandek a doktorandů, kteří mají v péči potomky, trpí závažnějšími zdravotními problémy, anebo jim dlouhodobý pobyt v zahraničí neumožňuje péče o rodinného příslušníka, případně jiná závažná situace. Všechny žádosti bude OR posuzovat individuálně.

(5) Doktorand informuje vždy písemně a v dostatečném předstihu svého školitele o přípravě své zahraniční badatelské cesty (jejím účelu, harmonogramu, předem zjednaných kontaktech, finančním zabezpečení atd.).

(6) Vystoupení na konferencích nebudou uznána jako náhrada publikační činnosti a tvoří samostatnou aktivitu studentů, kteří se zúčastňují doktorandských konferencí, oborových tuzemských i zahraničních konferencí, a to jak (ideálně) aktivně, tak (případně) pasivně.

V. Formální a administrativní náležitosti DP

(1) Pro vypracování zadání disertační práce do Stagu, bibliografie DP a autoreferátu je závazná norma ISO 690 a ISO 690-2. Pro texty v angličtině doporučujeme The Chicago Manual of Style (17th Edition), např. jak jej používá renomovaný oborový časopis JCMS: Journal of Cinema and Media Studies.

(2) DP se odevzdává ve 3 tištěných exemplářích, a to oboustranně.

(3) DP musí respektovat Studijní a zkušební řád UP a platné vnitřní normy či předpisy FF UP k jeho provedení. OR stanovila, že min. rozsah práce je 200 NS.

(4) Autoreferáty/Disertační teze se odevzdávají v 10 exemplářích, anglické resumé musí být min. v rozsahu 2 NS.

(5) Doktorand musí odevzdat svou DP se všemi potřebnými náležitostmi nejpozději 6 měsíců před koncem studia (tj. mezní lhůty pro ukončení studia nebo termínu, který děkan doktorandovi stanovil jako konec studia). Tato doba slouží OR a Studijnímu odd. FF UP k zajištění oponentských posudků a všech dalších administrativních kroků potřebných k uskutečnění obhajoby.

(6) Doktorand musí odevzdat školiteli dokončenou DP nejpozději 60 dní před termínem odevzdání práce na Studijní odd. Tato doba slouží školiteli, aby práci prostudoval a napsal své stanovisko. Studijní odd. nebude přijímat disertační práce bez stanoviska školitele.

VI. Doplňující zásady pro studenty prezenčního DSP, kteří pobírají doktorské stipendium

(1) Doktorand je povinen během akademického roku plnit na školícím pracovišti pedogogické, výzkumné a organizační povinnosti, které mu uložil školitel nebo předseda Oborové rady.

(2) Doktorand pobývá během semestru minimálně 1x14 dní na školícím pracovišti v rozsahu běžné pracovní doby (tj. 8 hodin a přestávkou na oběd), a to v době, na které se domluví se školitelem. Tento den bude uveden v individuálním studijním plánu.

VII. Podmínky upravující průběh studia

OR vyhodnocuje studium jednotlivých posluchačů na pravidelných zasedáních na základě studentských výkazů činnosti a zpráv školitelů na konci června každého roku. Oborová rada navrhne děkanovi přeřadit z prezenční do kombinované formy studia studenta, který neplní stanovené úkoly. V případě úplného či opakovaného neplnění stanovených úkolů navrhne OR děkanovi vyřadit studenta z doktorského studia. OR doporučí prodloužení studia jen tomu, kdo úspěšně vykonal do konce 4. ročníku studia všechny atestace stanovené akreditovaným programem včetně výše uvedených požadavků a předložil minimálně 180 normostran DP přijatých školitelem.

 

Přijato na zasedání oborové rady konaném v Olomouci dne 11. 11. 2022.

 

Doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.                       doc. Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D.

 

vedoucí katedry                                                         předseda OR

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)