Často kladené dotazy

Co znamenají zkratky učeben v rozvrhu a kde je najdu?

 

A = Akvarium (2. patro, vnitřní prostor katedry)

C = Centrum performativity (3. patro, po výstupu z výtahu doleva, prosklené dveře vedle MediaLAbu)

MP2 = Malá posluchárna (2. patro vedle prostředního schodiště)
VP = Velká posluchárna (2. patro vedle MP2)
FS = Filmový sál (3. patro, po výstupu z výtahu 2x doprava)
DS = Divadelní sál (3. patro, po výstupu z výtahu doleva)
ML = MediaLab (3. patro, po výstupu z výtahu doleva, prosklené dveře vedle Centra performativity)
* vše na adrese Univerzitní 3 (Umělecké centrum,Konvikt), Olomouc
** pracovny pedagogů a pedagožek se nacházejí uprostřed chodby na 2. patře, každá je opatřena jménem lektora/ky a jeho/jejími konzultačními hodinami (naleznete i na webu)

Je nutné, abych četl/a studijní řád?

Ano. Bezpodmínečně. Studijní řád je základní a nejdůležitější dokument vašeho studia na FF UP Olomouc. Upravuje jak průběh vašeho studia, tak přesně definuje vaše povinnosti a vaše práva. Stejně tak v něm najdete návod, jak konat, když se ve vašem studiu objeví problém. Jeho neznalost vás nikterak neomlouvá.

Jak si zapsat předměty do rozvrhu?

Pokud jste v prvním ročníku a netušíte, jak funguje Portál a STAG, následujte několik jednoduchých pravidel.

Za prvé, dávejte pozor na zápisu ke studiu, kde studijní referentky krom jiného vysvětlují, jak se dostanete do tzv. STAG (Studijní agenda) UP. Nejpozději několik dní po zápisu ke studiu na UP je vám systémem vygenerováno vaše studijní identifikační číslo a heslo. Ty následně zadáváte do Portálu.

Po přihlášení do Portálu jděte do složky Moje studium a v levé postranní liště klikněte na Předzápis. Objeví se vám tabulka s několika moduly. Po rozkliknutí uvidíte předměty, které je možné si zapsat. Některé z předmětů nepůjdou rozkliknout, a tudíž ani zapsat. Nepanikařte, je to obvykle v pořádku, předměty nejsou v aktuálním semestru a roce v nabídce. Tabulka předmětů v předzápisu vám totiž zobrazuje veškeré možné předměty za celou dobu vašeho studia (kreditové limity u jednotlivých modulů jsou limity, které byste měli splnit na konci vašeho studia, nikoli v tomto semestru!), zapisovatelné jsou ale jenom ty, které si můžete zapsat v aktuálním semestru.

Z nabídky si vybíráte a tvoříte svůj rozvrh. A předměty jsou povinné a musíte je splnit v průběhu studia všechny (zpravidla se vypisují pouze 1x za akademický rok a každý rok, pokud je tedy vidíte v nabídce, zapište si je), B a C předměty si vybíráte tak, abyste splnili požadovaný limit, volba konkrétního předmětu je ale na vás (v některých případech se mohou vypisovat v obou semestrech – např. volitelné semináře (předmět = kód, nikoli obsah, u volitelných předmětů se pod jedním kódem může variovat obsah předmětu). Pečlivě si pročítejte anotace, najdete v nich řadu důležitých informací. Např. podmínky pro splnění předmětu, termíny výuky v případě blokové výuky, základní a doporučenou literaturu kurzu, místnost výuky a čas výuky atd. atd. Doporučujeme dbát na doporučený ročník absolvování předmětu, zejména pokud jste v prvním ročníku. Tj. pokud se do STAG přihlašujete poprvé a poprvé si sestavujete rozvrh, zapisujte si předměty určené 1. ročníkům bc. nebo nmgr. studia (dle vašeho studijního programu). Pokud se vám v rozvrhu nějaký předmět ukazuje jako C a vy jste si C předmět zapsat nechtěli, pravděpodobně jste si zapsali špatný kód (obecné pravidlo zní kódy končící na A,B,C,D jsou zpravidla určené bakalářům a E,F,G,H magistrům).

Pokud si nejste jisti, zda máte vše správně zapsáno, kontaktujte koordinátorku STAG, Janu Jedličkovou (jana.jedlickova@upol.cz). Pokud máte dotaz k nasazení předmětů do rozvrhu, kontaktujte dr. Černíka (jan.cernik@upol.cz).

 

 

Jaký je rozdíl mezi zkouškou, kolokviem a zápočtem? Jak se liší v hodnocení a průběhu?

Rozdíl mezi zkouškou, kolokviem a zápočtem upravuje studijní řád v článku 22 a 23.

Obecně platí, že zkouška má buď ústní či písemnou formu (ne nutně to ovšem musí být test) a je zakončena známkou na stupnici A – F, přičemž A je známka nejlepší a F je známka nevyhovující, po jejímž obdržení musí studující buď předmět opakovat (A předměty), nebo si jej může znovu zapsat nebo si zapsat předmět jiný (B a C předměty, detailněji viz studijní řád). Studující si může jeden předmět zapsat nanejvýš 2x (předmět = kód). Pokud studující 2x nesplní tentýž předmět (A, B nebo C kategorie), je to důvod pro ukončení studia na FF UP.

Kolokvium je obvykle kolektivní zkoušení zakončené hodnocením splnil/nesplnil. Ovšem v závislosti na vyučujícím a náplni předmětu také může nabývat jiných podob. (detailněji viz studijní řád)

Zápočtem obvykle končí semináře a cvičení, u některých předmětů končících zkouškou musíte také nejdříve získat zápočet, než můžete přistoupit ke zkoušce/kolokviu. (detailněji viz studijní řád)

Požadavky na úspěšné splnění zápočtu, kolokvia, zkoušky byste měli obdržet nejpozději první hodinu daného předmětu a neměly by se po dobu semestru již měnit. Jejich znalost je klíčová pro vaše úspěšné zakončení předmětu, nepodceňujte tedy přítomnost na prvních hodinách, stejně jako čtení anotací předmětů v Portálu.

Kam se mám obrátit, když potřebuji potvrzení o studiu atp.?

Formulář potvrzení o studiu si můžete stáhnout na webu fakulty – Studijní oddělení. Musíte ho vyplnit a nechat si ho potvrdit osobně na Studijním oddělení. Lze jej také získat v aplikaci ELF, která vás také detailně navede. (viz váš Portál) Ale pozor, každý obor má svou vlastní referentku. Přidělení referentek k jednotlivým oborům najdete taktéž na webu Studijního oddělení, nebo na cedulích před dveřmi Studijního oddělení na Křížkovského 10. (stejná budova, kde byl váš zápis do studia, jenom přízemí za vrátnicí).

Proč bych si měl/a přečíst anotaci předmětu?

Anotace předmětu je důležitá zejména proto, že se v ní jednak dozvíte, na co se vlastně zapisujete a co vás během semestru čeká, jednak vám stanovuje základní a doporučenou literaturu kurzu, se kterou byste se měli obeznámit, a konečně, stanovuje závazné podmínky, za kterých je možno kurz úspěšně ukončit. V případech blokové výuky navíc v anotaci naleznete i data konání předmětu, stejně jako lze z příslušné anotace vyčíst počet kreditů, vyučující/ho, zda je možné si předmět opět zapsat v příštím roce atd. V části nazvané AKTIVITY se navíc u některých předmětů objeví proklikatelný odkaz do tzv. Moodle, edukačního systému, kde vám vaši vyučující budou sdílet úkoly a případně i materiály do výuky.

Je nutné být přítomen/přítomna na první hodině předmětu?

Přítomnost na první hodině semináře, přednášky, cvičení atd. sice dle studijního řádu povinná není, nicméně se důrazně doporučuje, protože se na ní často rozdávají úkoly, které studující v průběhu semestru plní (zejména jedná-li se o semináře, je tato přítomnost klíčová). Pokud z nějakého důvodu nemůžete na první hodinu předmětu dorazit, doporučuje se alespoň kontaktovat vyučující/ho a omluvit se, případně se domluvit na pozdějším zadání referátu, prezentace atp. Kontakty na jednotlivé vyučující naleznete na webu katedry.

Musím se omlouvat, když chybím na semináři nebo na přednášce?

Omluva není nutná, pokud nepřekročí povolený limit nebo nestanoví-li vyučující jinak. Pokud na semináři chybíte více, než je povolená absence, a máte zájem seminář úspěšně dokončit, musíte kontaktovat vyučující/ho a domluvit se na dalším postupu. V případě závažných zdravotních či rodinných problémů lze absenci omluvit a nahradit ji např. úkolem (za určitých okolností může vyučující akceptovat i situaci, kdy se studující/mu překrývá v daný čas více předmětů). Tuto náhradu musí nicméně povolit daný pedagog/pedagožka. Jiná odůvodnění vaší absence nejsou dostatečná (rodinná oslava, nechuť ráno vstávat na 8.00 atp.). Přítomnost na přednášce není na KDFS povinná, nicméně pokud se nemůžete účastnit např. z důvodu kolize předmětů, doporučuje se dané vyučující opět kontaktovat a důvod své absence jim alespoň sdělit.

Co dělat, když studuji sdružený program ("dvouobor") a v rozvrhu se mi překrývají předměty?

Musíte si vybrat, který předmět preferujete, nebo který předmět pro vás bude výhodnější studovat teď a který později. Za určitých okolností lze tzv. odchodit oba předměty zároveň (např. se mi kryjí přednáška – tam je absence neomezená a mohu se tedy učit z poznámek; a seminář – tam mohu chybět jen 2x, podobně když se vám např. kryje A předmět a B předmět, preferujte raději A předmět, ten je pro vás povinný). Základní pravidlo nicméně zní, pokud chcete studovat oba předměty zároveň, kontaktujte vyučující a o daném dilematu/problému je nejprve informujte a domluvte se na podmínkách, za kterých je možné předměty úspěšně dokončit.

Co musím udělat, abych se mohl/mohla zúčastnit zahraničního studijního pobytu v rámci programu Erasmus?

Katedra každoročně vypisuje výběrové řízení na pozice v programu Erasmus v rámci spolupráce s partnerskými univerzitami. Výběrové řízené se zpravidla koná v období od prosince do února, další informace včetně kontaktních údajů na zodpovědné osoby jsou dostupné v příslušné sekci na webu katedry.

Proč se mi u státnicových předmětů nezobrazují známky?

Po vykonání obhajoby BP/DP je výsledek sdělen studentovi, zapsán do státnicového protokolu a zadán do IS STAG. Jelikož předmět s kódem BCDP nebo MADP slouží pouze k VYPSÁNÍ TERMÍNU, na nějž se student registruje k obhajobě na určité konkrétní datum, NENÍ konečná ATESTACE na portále v průběhu studia ZOBRAZENA. Pokud si student potřebuje potvrdit, že práci skutečně obhájil, podívá se přes odkaz Prohlížení – Kvalifikační práce, kde nalezne po zadání svého jména a příjmení svou kvalifikační práci včetně stavu obhajoby. 

Jak vyhledat ve STAG předmět, který se vyučuje v jiném semestru nebo se mi nezobrazuje ve studijním plánu, ale měl by být vyučován?

Po přihlášení do svého Portálu klikněte na záložku Moje studium a v levé liště pokračujte na Předzápis. Otevře se vám tabulka předzápisu na záložce Struktura studijního plánu. Druhá záložka označená jako vyhledat předmět je pro vás užitečná v momentě, kdy nemůžete najít váš předmět ve studijním plánu, nebo si přesně nepamatujete název či kód předmětu. V daném případě nejdříve vyplňte Pracoviště – KDU a poté kód předmětu, např. UST (pokud si nejste jistí kódem, stačí např. % US a STAG vám vyhledá všechny předměty začínající na US. Nebo do kolonky Název předmětu uveďte název či za znak % část názvu. Poté můžete přejít opět k samotnému zápisu předmětu.

Lze absolvovat zapsaný předmět, i když se účastním delší pracovní stáže?

V tomto případě záleží na ochotě vyučující/ho a individuální domluvě. Vyučující není povinen/povinna vaši nepřítomnost na předmětu akceptovat. Nicméně se lze domluvit na individuálním úkolu, pokud vyučující bude souhlasit.

Co dělat, když nedostačuje kapacita u předmětu, který si chci zapsat?

Obecné pravidlo zní: kontaktujte vyučující/ho a domluvte se s ní/m, zda bude kapacita předmětu navýšena či nikoli. Vyučující by měl/a informovat katederního rozvrháře (jan.cernik@upol.cz), který navýšení kapacity na pokyn vyučující/ho!! provede. Vyučující není povinen/povinna kapacity navýšit u předmětů typu B a C kategorie. U předmětů A kategorie, které mají několik studijních skupin, může odmítnout navýšení kapacity, pokud jsou jiné skupiny zatím kapacitně neobsazené

Mohu si zapsat předměty mgr. programu, když jsem v bc.? (nebo naopak)

Zapisovat si předměty magisterského studia, pokud jste ještě v bc. studiu, se nedoporučuje. Pokud byste na naší katedře studovali i magisterský program, stag by vám předměty již znovu neotevřel, a to i v případě A předmětů. Chyběly by vám proto důležité kredity, bez kterých nemůžete dokončit studium.

Kam odevzdávám zadání diplomové práce a diplomovou práci?

Přesné podmínky odevzdávání diplomových prací, stejně jako náležitosti týkající se obhajob a státní závěreční zkoušky, najdete na webu katedry. V momentě dokončení diplomové práce musíte DP nahrát do Portálu, vyplnit náležité údaje, a vytisknout formulář, který následně odevzdáváte na studijní oddělení. Práci netisknete. Na témže místě se vyplňuje i zadání diplomové práce.

Jak a kde zjistím, kolik mi zbývá splnit kreditů?
Počet kreditů je uveden v Portále. Svoje kredity si nicméně nekontrolujte dle předzápisové tabulky, ale podle tzv. Zápisových listů. Studijní oddělení taktéž při ukončení vašeho studia kontroluje právě zápisové listy, jsou-li tedy v pořádku údaje v nich, je vaše studium také v pořádku. 


Omlouvá mě nepřítomnost ve výuce (nepřipravenost ke zkouškám atp.), když během studia pracuji nebo se účastním mimoškolních aktivit?
Absolutně ne. V prezenčním typu studia jste především studující. Nutnost si přivydělat je pochopitelná, nicméně vás nijak neomlouvá v žádném rozsahu. Kombinované studium je potom uzpůsobeno tak, aby jej mohl navštěvovat i pracující člověk, tudíž vás taktéž neomlouvá nepřipravenost či nepřítomnost na hodinách nad rámec povolených absencí. Výjimka je stanovena pouze v případě, že univerzitu nebo republiku reprezentujete v soutěžních aktivitách. (více viz studijní řád)

Kde najdu kontakty na vyučující?
Kontakty na vyučující jsou k dispozici na webu katedry. S vyučujícími komunikujte výhradně přes jejich pracovní univerzitní e-maily. 

Musím kontrolovat univerzitní e-mail?
Ano. Kontrola univerzitního e-mailu je povinná a studující za ni odpovídá. Během akademického roku vám na něj studijní oddělení, děkanát i katedra posílají řadu důležitých sdělení, je proto nutné e-mail nejen navštěvovat, ale zprávy si i číst a odpovídat na ně. 

Je vyučující povinen/povinna mi dát během semestru kompletní studijní materiály potřebné k úspěšnému zakončení předmětu?
Ne. Vyučující není povinen/povinna s vámi sdílet materiály k výuce. Musíte nicméně obdržet seznam požadované literatury a pramenů, které byste měli prostudovat, chcete-li zdárně dokončit předmět. Řada materiálů je nicméně k nalezení buď v univerzitní knihovně a jejích elektronických databázích (k nalezení na webu Zbrojnice) nebo v Moodle u příslušného kurzu.

Jak se přihlásím na státní závěrečné zkoušky?
Na státní závěrečné zkoušky se přihlašujete v Portálu jako na klasické zkoušky. Na rozdíl od řadového zkoušení se ale můžete na státnice zapsat buď na začátku akademického roku, ve kterém se chystáte ke státnicím, nebo v příslušném semestru, kdy chcete ke státnicím přistoupit. Detailnější informace naleznete na webu katedry a ve studijním řádu FF UP. Kontaktními osobami u státnicové agendy jsou Mgr. Anna Gáborová (anna.gaborova@upol.cz) a Mgr. Michal Sýkora, Ph.D. (michal.sykora@upol.cz)

Jak a kde zjistím, kolik mi zbývá splnit kreditů?

Počet kreditů je uveden v Portále. Svoje kredity si nicméně nekontrolujte dle předzápisové tabulky, ale podle tzv. Zápisových listů (Moje studium). Studijní oddělení taktéž při ukončení vašeho studia kontroluje právě zápisové listy, jsou-li tedy v pořádku údaje v nich, je vaše studium také v pořádku. V Portálu se také objevuje informace o minimálním požadovaném počtu kreditů za jednotlivé bloky vašeho studijního programu. Tato informace se nemění, tj. pokud jste již ony kredity splnili, ve STAG se přesto i nadále tato informace bude objevovat. Slouží k tomu, aby vás případně upozornila na možný chybějící kredit.

Omlouvá mě nepřítomnost ve výuce (nepřipravenost ke zkouškám atp.), když během studia pracuji nebo se účastním mimoškolních aktivit?

Absolutně ne. V prezenčním typu studia jste především studující. Nutnost si přivydělat je pochopitelná, nicméně vás nijak neomlouvá v žádném rozsahu. Kombinované studium je potom uzpůsobeno tak, aby jej mohl navštěvovat i pracující člověk, tudíž vás taktéž neomlouvá nepřipravenost či nepřítomnost na hodinách nad rámec povolených absencí. Výjimka je stanovena pouze v případě, že univerzitu nebo republiku reprezentujete v soutěžních aktivitách. (více viz studijní řád)

Kde najdu kontakty na vyučující?

Kontakty na vyučující jsou k dispozici na webu katedry. S vyučujícími komunikujte výhradně přes jejich pracovní univerzitní e-maily. 

Musím kontrolovat univerzitní e-mail?

Ano. Kontrola univerzitního e-mailu je povinná a studující za ni odpovídá. Během akademického roku vám na něj studijní oddělení, děkanát i katedra posílají řadu důležitých sdělení, je proto nutné e-mail nejen navštěvovat, ale zprávy si i číst a odpovídat na ně. 

Jak se přihlásím na státní závěrečné zkoušky?

Na státní závěrečné zkoušky se přihlašujete v Portálu jako na klasické zkoušky. Na rozdíl od řadového zkoušení se ale můžete na státnice zapsat buď na začátku akademického roku, ve kterém se chystáte ke státnicím, nebo v příslušném semestru, kdy chcete ke státnicím přistoupit. V aktuálním semestru se pak přihlašujete na konkrétní termín státní zkoušky. Detailnější informace naleznete na webu katedry a ve studijním řádu FF UP. Kontaktní osoba u státnicové agendy je Mgr. Anna Gáborová (anna.gaborova@upol.cz).

Je vyučující povinen/povinna mi dát během semestru kompletní studijní materiály potřebné k úspěšnému zakončení předmětu?

Ne. Vyučující není povinen/povinna s vámi sdílet materiály k výuce. Musíte nicméně obdržet seznam požadované literatury a pramenů, které byste měli prostudovat, chcete-li zdárně dokončit předmět. Řada materiálů je nicméně k nalezení buď v univerzitní knihovně a jejích elektronických databázích (k nalezení na webu Zbrojnice) nebo v Moodle u příslušného kurzu.

Co znamenají zkratky studijního programu/oboru a jak najdu svůj?

Studijní program a název oboru, který studujete, jsou uvedeny v Portálu, záložka Moje studium – Moje údaje nebo Předzápis. Zkratky oborů:

sdružené programy ("dvouobory"):

(FS, DS a TR lze kombinovat i mezi sebou)

FS – filmová studia (bc. a mgr. program, prezenční forma studia)

DS – divadelní studia (bc. a mgr. program, prezenční forma studia)

TR – televizní a rozhlasová studia (bc. a mgr. program, prezenční forma studia)

* FS, DS a TR jsou realizovány v tzv. modulovém systému nebo jako sdružené maior/minor programy

Jaký je rozdíl mezi maior a minor programem?

Maior program je váš hlavní studijní program. Ve své podstatě to nicméně znamená zejména to, že se v tomto oboru specializujete psaním závěrečné diplomové práce (bc. nebo mgr.) a že v rámci maior programu musíte absolvovat Základy filozofie a vámi vybraný jazyk. Ostatní předměty jsou kreditovým ohodnocením stejné jako ve vedlejším – minor – programu.

Z obou programů skládáte státní závěrečnou zkoušku (ve stejném rozsahu a náročnosti – titul dostáváte z obou programů, nikoli pouze z hlavního), obhajoby skládáte pouze z maior programu.

Požadavky na náplň předmětů jsou v maior a minor programech zcela totožné, tj. pokud studujete jako maior film a minor jsou pro vás TV studia nebo divadelní studia, nemáte na divadle a TVR „úlevy“, studujete předměty ve stejné náročnosti a rozsahu jako studující, kteří si tyto programy zapsali jako maior. Opět připomínáme, že titul dostáváte z obou programů, nikoli pouze jednoho.

Měnit maior a minor program po podání přihlášky ke studiu nelze. Pokud chcete změnit kombinaci programů, musíte si podat novou přihlášku a složit náležité přijímací zkoušky.

Co je to modulový systém?

Modulový systém je organizace studia do tzv. modulů. Jednotlivé A, B a C předměty jsou rozděleny do několika skupin, přičemž každá skupina má pevně stanovený minimální počet kreditů, které studující musí v daném modulu v horizontu celé řádné doby studia získat. Pokud studující v daném modulu absolvuje více předmětů, než kolik mu jich stanoví minimální počet kreditů, automaticky se tyto předměty převádějí do kategorie C, i když jsou předměty B typu. Tj. z jednotlivých modulů lze získat více kreditů, než je stanoveno. Minimální počet je nicméně závazný bez ohledu na to, kolik kreditů studující získá nad rámec stanoveného počtu v jiných modulech.

Jaký je rozdíl mezi bakalářským a magisterským studiem? Lze u magisterského studia také pracovat?

Bakalářské studijní programy jsou na naší katedře zaměřeny na výuku teoreticko-historických základů studovaných oborů. V rámci povinně volitelných a volitelných předmětů pak studující mají možnost absolvovat také vybrané praktické předměty.

Magisterské programy na bakalářských staví a jednak prohlubují již osvojené základy z bakalářského studia, jednak se více zaměřují na současnou tvorbu a stav kulturních a kreativních průmyslů v daných oborech. Slouží zároveň jako předstupeň doktorského studia, tj. ze zákona jsou více teoretické než bakalářský program. Na úrovni B a C předmětů nicméně stále trvá možnost zapsat si také vybrané praktické předměty.

V prezenční formě studia je na studujícím, zda bude u magisterského (či bakalářského) programu také pracovat. Pracovat vám nikdo nezakazuje, nicméně je dobré si uvědomit, že i magisterský program je v prezenční formě studia ve své podstatě hlavním pracovním poměrem studujícího. Pakliže tedy chcete (či musíte) pracovat, nelze od vyučujících či univerzitě/katedře požadovat specifické úlevy ve studiu nad rámec platného studijního řádu (vaše studium není doplňková či zájmová činnost při práci, vaše studium je vaše hlavní práce). Magisterské studium je také svojí podstatou obsahově náročnější než studium bakalářské a i v těchto programech se od vás očekává extenzivní samostudium a plnění průběžných úkolů během semestru i zkouškových období. Je tedy na vás, zda jste schopni zkoordinovat zaměstnání a studium. 

Musím se řídit doporučeným ročníkem absolvování předmětu?

Některé předměty mají stanovený tzv. doporučený ročník absolvování. Viz předzápis, přehled zapsaných předmětů či anotace předmětu. Jedná se o doporučení, tzn. není povinností studující/ho předmět v daném roce absolvovat. Nicméně, doporučení má obvykle své opodstatnění. Zejména předměty A typu je nanejvýš vhodné absolvovat v doporučeném roce, protože na sebe mohou látkou výuky navazovat (a obvykle navazují) a studující se v případě nedodržení doporučení vystavuje riziku, že nebude mít potřebné znalosti k absolvování předmětu, či že absolvuje předmět pro nižší ročníky v době, kdy už by měl mít z daného předmětu osvojené znalosti a dovednosti (např. pokud absolvujete filmový či divadelní seminář pro první ročníky v ročníku třetím).

Kdy si zapisuji předměty státní závěrečné zkoušky?

Předměty státní závěrečné zkoušky si zapisují studující, kteří chtějí přistoupit ke státní závěrečné zkoušce. Lze si je zapsat buď na začátku příslušného akademického roku, tj. na podzim, nebo na začátku příslušného semestru, ve kterém se studující hodlá účastnit státnic. Pro přistoupení ke státní zkoušce potřebuje mít studující uzavřené známky za celou dobu studia, stejně jako musí získat kredity za diplomové semináře a mít zapsanou obhajobu diplomové práce (pokud koná obhajoby na naší katedře). Jednotlivé katedry mohou mít vlastní specifický postup, pokud studujete dvouobor a chystáte se vykonat obhajobu diplomové práce na jiné katedře, řiďte se postupy platnými pro katedru, kde vykonáte obhajobu práce. Termíny státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomové práce jsou ve Stag zveřejněny dle katederního harmonogramu. Katederní harmonogram se může lehce lišit od harmonogram fakultního, dbejte tedy pozornosti při kontrole jednotlivých deadlinů. Zvýšenou pozornost by opět měli mít studující dvouoborů, různé katedry mohou mít různé deadliny.

Mohu navštěvovat předmět, na který nejsem přihlášen/a ve STAGu?

Obecně platí, že ano, nicméně je nutné se v takovém případě domluvit s příslušným pedagogem/pedagožkou, zejména chcete-li navštěvovat cvičení nebo seminář. Přítomnost na přednáškách se obvykle hlásit nemusí, na Univerzitě Palackého jsou všechny otevřeny i laické veřejnosti, tudíž není třeba svou přítomnost nahlásit předem. Vězte ale, že pokud nejste na předmět nahlášeni ve STAG, nemůže vám za něj být udělen zápočet, tj. nedostanete kredity.

Jaký je rozdíl mezi předměty A, B a C kategorie? Existuje nějaký limit na C předměty? Jaký je požadovaný počet kreditů v modulovém systému a maior/minor programech?

A – povinné předměty; je nutné je bezpodmínečně splnit, pokud jste poprvé neúspěšní, musíte si v nejbližším možném termínu předmět zapsat znovu a splnit jej (A předměty se na KDFS obvykle vypisují POUZE 1x za rok; výjimkou je např. TS a RS, které se otevírají v obou semestrech); spadají sem i předměty státní závěrečné zkoušky (státnice, obhajoba, diplomové semináře, které jsou předměty typu B, ale pokud na KDFS přistupujete ke státnicím, chovají se jako předměty A, tj. jsou povinné)

B – povinně volitelné předměty, musíte si zapsat takový počet B předmětů, aby naplnil minimální možný limit u jednotlivých modulů, které si vyberete, je na vaší volbě (na rozdíl od A předmětů, které musíte absolvovat všechny)

C – nepovinné předměty; můžete si vybírat předměty z celé univerzity, pokud si ale vyberete předměty z jiné než filozofické fakulty, můžete na bc. stupni získat pouze 6 C kreditů z předmětů mimo FF a u mgr. stupně pouze 4 C kredity, limit na C předměty u nabídky filozofické fakulty není

*MODULOVÝ SYSTÉM: Pokud studujete jednoobor, musíte mít u bc. studia min. 180 kreditů a u mgr. studia 120 kreditů. Pokud studujete dvouobor, u bc. studia musíte mít nejméně 90 a 90 kreditů a u mgr. studia nejméně 120 kreditů. Doporučuje se mít alespoň o několik kreditů více, než je požadovaný minimální limit.

MAIOR/MINOR SYSTÉM: Bc. maior program = 108 kreditů, Bc. minor program = 72 kreditů

Nmgr. maior program = 72 kreditů, Nmgr. minor program = 48 kreditů

 

**Za každý akademický rok (nikoli semestr!) musíte mít minimálně 40 kreditů, nicméně se doporučuje mít kreditů více, než je požadovaný minimální limit.

 

***Pokud máte v některém z modulů/platí i pro maior/minor programy (nebo ve všech) absolvováno více B předmětů, než je požadovaný limit pro B předměty, kredity se vám nad touto hranicí automaticky počítají jako C kredity, nemusíte si tudíž nutně vybírat pouze z předmětů mimo katedru a fakultu, pokud hledáte C předměty. U maior/minor programů také katedra nabízí v C předmětech své kurzy.

Zajišťuje katedra KDFS výuku cizích jazyků?

Katedra divadelních a filmových studií výuku cizích jazyků nezajišťuje. Výuku cizích jazyků na UP zajišťují katedry orientované na výuku cizích jazyků. V maior/minor programu je na bakalářském stupni absolvování jazykových kurzů povinné (modul Povinné volitelné předměty – Cizí jazyk (statut bloku: B) za 9 kreditů). Na magisterské úrovni tato povinnost není, při studiu doktorského programu je povinně volitelná zkouška ze světového jazyka (více zde).

Jakou skupinu Společných základů filozofie si mám zapsat?

Student/ka v průběhu Bc. studia musí splnit modul Společné základy.

MODULOVÝ SYSTÉM: Tento modul plní na oboru, kde nebude psát svou bakalářskou práci (pokud studuje dvouobor). Na oboru, kde svou bakalářskou práci psát bude, musí chybějící 3 kredity získat volbou jiného předmětu kategorie B. Dále je student/ka povinen/a vybrat tu rozvrhovou akci předmětu, která je stanovena ke studovanému oboru. V případě KDFS obvykle skupina Filozofie a společenské vědy.

MAIOR/MINOR SYSTÉM: Studující plní tento modul v rámci maior programu. V minor programu tato povinnost není. Dále je student/ka povinen/a vybrat tu rozvrhovou akci předmětu, která je stanovena ke studovanému oboru. V případě KDFS obvykle skupina Filozofie a společenské vědy.

Mohu si nahrávat/fotit přednášky/semináře na záznamové zařízení?

Toto rozhodnutí záleží na daném vyučující/m. Dle pravidel slušného chování (a nejednoho zákona) je žádoucí, abyste vyučující/ho upozornili na to, že si přednášku chcete zaznamenat na elektronické zařízení a požádali o jeho/její souhlas. Vyučující může tuto žádost i odmítnout a vy byste měli její/jeho postoj respektovat. Nejste na tiskové konferenci. Stejně tak není úplně slušné začít si uprostřed výkladu fotit slidy prezentace. Na přednášce či v semináři máte být mentálně přítomni a dělat si poznámky. Navíc svým chováním rušíte jak svoje kolegy a kolegyně, tak daného vyučující/ho.

V jakém případě si mohu zapsat předměty spojené s absolvováním praxe? Co je požadováno pro zápis kreditů z praxe?

Předměty spojené s praxí si zapisujte až v době, kdy máte praxi vykonanou nebo víte bezpečně, že ji splníte. Zapsat si předmět spojený s praxí jde v momentě, kdy kontaktujete příslušného vyučujícího a na dané praxi se domluvíte (je vám vyučující/m schválena dopředu). Vyhnete se tak neúspěšnému absolvování předmětu, když vám praxe nedopadne, nebo nebudete schopni ji dokončit, i to se občas stává. Tj. nestačí, když se na konci semestru objevíte s požadavkem zápisu praxe, musíte mít důkaz o tom, že jste praxi vykonali. Obvykle podmínky zápisu praxe řešíte s vyučující/m, kterého/kterou informujete o tom, že budete praxi vykonávat (v případě praxe na AFO nebo Pastiche se domlouváte se svými nadřízenými, kteří mají na katedru kontakt atp. – pokud oni nepotvrdí, že jste praxi vykonali, zápočet neobdržíte). Výjimkou jsou absolventské ročníky, kde se akceptuje, že si studující zapisuje praxi i v momentě, kdy ji ještě neabsolvoval/a. Požadavek na předchozí domluvu s vyučující/m i u absolventských ročníků zůstává.

Studující je také povinen/povinna vyplnit formulář o absolvování praxe, viz web katedry. Ten odevzdává při žádosti o udělení zápočtu za praxi.

Kdy si mohu zapsat předmět Exkurze?

U exkurze platí stejné pravidlo jako u praxe, předmět si zapisujete obvykle až po vykonání exkurze. Výjimkou jsou absolventské ročníky, kdy je zápis exkurze tolerován i v období před uplynutím exkurze. U některých typů exkurzí může vyučujíc zároveň požadovat úkol spjatý s exkurzí, na jehož základě získáváte kredity. Tento úkol by měl být účastníkům exkurze oznámen dopředu.

Našel/našla jsem chybu v rozvrhu/STAGu, co mám dělat?

Pokud se týká rozvrhu (nasazení předmětu, chybějící předmět, špatný kód, malá kapacita atp.), kontaktujte katederního rozvrháře Jana Černíka (jan.cernik@upol.cz).

Pokud se týká čehokoli jiného ve stagu, kontaktujte koordinátorku STAG, Janu Jedličkovou (jana.jedlickova@upol.cz), a problém jí detailně vysvětlete. Ideálně přiložte i screenshot obrazovky. Případně se dostavte v jejích konzultačních hodinách a vysvětlete problém osobně. Nepište vzkazy na facebook katedry, ani nevolejte na mobil či katederní linku. Na facebooku se vzkazy často ztrácí a paní Jedličkové nechodí upozornění na vaše dotazy, ústní hovor často postrádá přesné obrazové materiály, ze kterých je často poznatelné, kde problém nastal.

* Ve většině případů studující chybně zadávají semestr či ročník předmětu či do vyhledávání zadávají špatný kód předmětu. Než začnete fotit svoji obrazovku, nejprve si ověřte, že máte všechny údaje zadané tak, jak mají být zadány a kde mají být zadány.

Co mám dělat v případě neúspěšně vykonané zkoušky/neudělení zápočtu?

Takovou situaci upravuje detailně studijní řád, zejména článek 20 a 21. Obecně má studující právo na jeden řádný a dva opravné termíny, přičemž druhý opravný termín je vždy komisionální (nehodnotí vás již sám učitel/ka, nýbrž komise). Lektor/ka tudíž nemusí vypisovat více než 3 termíny. Počet termínů je obvykle studujícím oznámen buď na začátku semestru, nebo na jeho konci, buďte tedy obezřetní a případně se znovu zeptejte, nejste-li si jistí. Někteří vyučující vypisují více termínů, než jaký je stanoven minimální počet. V momentě zápisu na termín je ve STAG uvedeno, o jaký pokus/termín se jedná, přečtěte si tedy pozorně veškeré informace náležející k danému termínu. V ojedinělých případech je možné, aby vyučující vypsal pouze dva termíny (pokud je na předmětu malý počet studujících, více viz studijní řád, článek 20).

Pokud tedy ve stag vidíte pouze 3 termíny, které jsou označeny jako termín č. 1 (1. řádný termín), termín č. 2 (1. opravný) a termín č. 3 (2. opravný = komisionální), měli byste se zapsat na 1. termín. pokud si totiž nezapíšete 1. řádný termín, nemáte dle logiky stagu co opravovat a tudíž se nemůžete zapsat na 2. termín = 1. opravný termín. Dávejte si na to pozor, vyučující vám nemusí vyjít vstříc a vypisovat další termín (dle studijního řádu vám musí vypsat minimálně 3 termíny – 1. řádný a 2 opravné). Více termínů závisí na jeho/její benevolenci.

V případě zápočtů se zkouškové termíny do STAG nevypisují!

Mohu si jeden předmět zapsat více než 1x?

Ano, ale pouze ve specifických případech a pouze maximálně 2x za dobu studia. (detailně viz studijní řád, článek 14) Předmět = stejný kód, nikoli obsah!! si lze zapsat podruhé, pokud je předmět v tzv. vícezápisovém režimu (viz anotace), nebo pokud jste jej poprvné zakončili neúspěšně a musíte předmět opakovat.

Jak mám postupovat v případě, že na semináři chybím více, než je povolený počet absencí?

Informujte vyučující/ho, uveďte důvody své absence a domluvte se s ní/m na případných náhradních úkolech. Vyučující má nicméně právo vám nevyhovět, protože překročením povoleného limitu absencí porušujete obvykle jednu z podmínek udělení zápočtu.

Mám omluvenou účast na výuce v průběhu festivalů AFO, PAF, Divadelní flora atd.?

Ne. V průběhu Academia Film Olomouc se výuka na KDFS nerealizuje, nicméně na jiných katedrách dále probíhá. Ostatní festivaly, konference atd. probíhají v součinnosti s výukou nebo jsou její součástí (Prix Bohemia Radio). Pokud ve výuce budete chybět, počítá se vám absence obvykle do povolené absence, máte-li. Podobně jako u pracovní stáže je nicméně absence ve výuce neomluvená a předpokládá se, že budete vyučující/ho informovat o své nepřítomnosti a jejích důvodech. Je na vyučující/m, zda tuto absenci toleruje či nikoli, a případně jaké úkoly vám zadá, abyste svoji absenci nahradili.

Kde najdu harmonogram akademického roku a která data jsou pro mne závazná?

Harmonogram akademického roku najdete jednak na webu katedry, jednak na webu fakulty. Závazné je pro vás každé datum. Data ve fakultním a katederním harmonogramu se nicméně mohou v ojedinělých případech lišit, protože katedra má při stanovování některých termínů autonomii. Proto se primárně řiďte harmonogramem katedry, na které studujete. Pokud studujete dvouobor, dávejte pozor na deadliny související se státními zkouškami, obhajobami a odevzdáváním diplomových prací. Jednotlivé katedry se v těchto termínech mohou a často také liší.

Co znamená hláška „Předměty mimo studijní plán“?

Předměty mimo studijní plán jsou takové předměty, které nejsou vypsané pro váš studijní obor/studijní plán. Existují sice jako předměty A-C kategorie v jiných studijních plánech, a tudíž si je můžete zapsat, ale nejsou vypsány pro váš obor. Ve vašem studiu se tedy vždy chovají jako předměty C kategorie.

Jak mám získat B kredity za diplomový modul na oboru, kde nepíšu BC nebo DPDP (modulový systém, netýká se MAIOR/MINOR programů)?

V dvouoborovém studiu píšete obvykle BC nebo DP pouze na jednom z oborů. Tudíž můžete získat požadovaný počet kreditů za diplomové semináře a obhajobu BC nebo DP pouze na jednom oboru. Na druhém oboru musíte kredity z tohoto modulu získat z nabídky B předmětů, tj. zapíšete si více B předmětů, než je jejich minimální počet. Na obou oborech musíte splnit 90 a 90 kreditů (bc. studium) a 60 a 60 kreditů (nmgr. studium), rozdíl je pouze v tom, že v oboru, kde píšete a obhajujete BC a DP práci, získáváte kredity i za diplomový modul a na druhém oboru si je musíte zapsat z nabídky B kreditů.

Co je to „Modrá kniha“?

Modrá kniha je dokument FF UP, kde najdete seznam všech aktuálních studijních plánů, včetně toho vašeho. Jsou v ní uvedeny informace o kódech předmětů, kreditové výši a poznámky o organizaci studia. Modrá kniha je volně dostupná na webu katedry a webu filozofické fakulty. Doporučujeme do ní alespoň jednou za dobu vašeho studia nahlédnout.

Je možné rozložit Státní závěrečnou zkoušku tak, že v květnovém/červnovém termínu absolvuji pouze obhajobu a zbytek zkoušky v termínu srpen/září?

Podle studijního řádu je obhajoba součástí Státní závěrečné zkoušky. Ohledně rozkladu SZZK pak pojednává Vnitřní norma FF UP č. FF-B21/03, v článku 2, 5. odstavci, písmenu c). Z něj vyplývá, že opravný srpnový/zářijový termín je vyhrazen jako řádný „pro studenty, kteří na diplomovém studijním programu (maior) složili jednu anebo více částí SZZK v termínu květen/červen daného akademického roku, v němž chtějí přistoupit k SZZK a obhajobě v srpnu/září (...)."

Z toho vyplývá, že je možné v červnu udělat pouze obhajobu a v srpnu jít na řádný termín z ostatních částí SZZK, protože by tím byla splněná podmínka v květnovém/červnovém termínu složit na Vašem diplomovém programu (maior) alespoň jednu část SZZK.

https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FFF-B-21-03_VN%20FF%20UP%20k%20proveden%C3%AD%20Studijn%C3%ADho%20a%20zku%C5%A1ebn%C3%ADho%20%C5%99%C3%A1du%20UP.pdf

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)