Stipendijní podpora na FF UP

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studujícím stipendijní podporu v řadě oblastí od ubytování, tíživé sociální situace, studia v zahraničí až po vynikající studijní, výzkumné nebo tvůrčí výsledky.

Děkan FF UP rozhoduje o prospěchovém stipendiu, mimořádném sociálním stipendiu a mimořádném stipendiu a o stipendiu na podporu studia v zahraničí.

Filozofická fakulta dále poskytuje stipendia na mezinárodně uznávané zkoušky z anglického a německého jazyka.

Veškeré podrobnosti najdete na stránkách filozofické fakulty UP zde.

Stipendijní podpora KDFS

Katedra divadelních a filmových studií každoročně poskytuje stipendia na podporu publikační, tvůrčí a popularizační činnosti studujících KDFS v okruzích a podle podmínek uvedených níže.

Žádosti mohou studující podávat prostřednictvím tohoto elektronického formuláře do 24. 10. 2021.

Elektronický formulář najdete zde.

Veřejné prezentace projektů se uskuteční 27. 10. 2021 od 13.15 ve filmovém sále.

 

1. Podpora publikační činnosti a vzdělávání
1.1. Systematická publikační činnost bez ohledu na médium (pro spolky s minimálně tříletým působením).
1.2. Spolufinancování účasti na vzdělávací akci zajištěné z jiných zdrojů.
Příklady: Studentský časopis, publicistický web, radio, youtube kanál, účast na workshopu, masterclass či semináři souvisejícím se studiem.

2. Podpora tvůrčí činnosti
2.1. Systematická tvůrčí činnost bez ohledu na médium (pro spolky s minimálně tříletým působením).
2.2. Spolufinancování tvůrčího projektu zajištěného z jiných zdrojů.
Příklady: Tvorba umělecky zaměřeného spolku, dofinancování již získaného grantu či stipendia.

3. Podpora popularizační činnosti
3.1. Systematická popularizační činnost v oblasti audiovizuálních a divadelních studií bez ohledu na medium.
3.2. Jednorázový popularizační projekt.
Příklad: cyklus lektorských úvodů, přednášek či besed, serie výstupů libovolného formátu popularizujících veřejnosti výzkum v oblasti audiovizuálních a divadelních studií, program pro Noc vědců, Noc Divadel či Týden humanitních věd zaměřený na netradiční formy zprostředkování odborného poznání či aktuálních trendů v kultuře.

Podrobnosti stipendijní podpory
- Stipendia jsou určena studujícím bakalářských a navazujících magisterských programů KDFS a jejich spolkům.
- Podporujeme spolky pouze s nadpoloviční účastí studujících KDFS.
- Stipendia jsou individuální, v případě spolku jsou poskytnuta kontaktní osobě uvedené ve formuláři.
- Stipendia jsou poskytována jednorázově na dobu celého akademického roku.
- "Projekt" ve formuláři souhrnně označuje podstatu žádosti: pravidelnou činnost i jednorázovou aktivitu.
- Každý podpořený studující, resp. projekt odevzdá do 30. 6. stručnou závěrečnou zprávu o využití stipendia.
- Každý studující má možnost podat pouze jednu žádost.

Hodnocení žádostí
Žádosti posuzuje komise složená z vyučujících a doktorandských studujících.
Komise hodnotí žádosti bodově dle těchto kritérií:
1. kvalita předložené žádosti včetně obsahu, odůvodnění a formálních záležitostí (max. 40b),
2. soulad žádosti s okruhy podpory (20b),
3. realističnost provedení včetně rozpočtu (20b),
4. veřejná prezentace a obhajoba projektové žádosti (20b).