Magisterské studium

Základní informace o studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci najdete na webu studuj.upol.cz. Všeobecné informace o přijímacím řízení, např. o kombinovatelnosti oborů, postupu při podávání přihlášky, a ukázky přijímacích testů najdete na webu fakulty studuj.ff.upol.cz. Veškeré dotazy ohledně studia můžete směřovat na sekretářku katedry Mgr. Annu Gáborovou (tel. 585 633 423, e-mail anna.gaborova@upol.cz).

Termín podání přihlášky pro magisterské obory v češtině je 31. března 2019. Více informací včetně přihlášky naleznete na webu fakulty https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prihlaska/.

Studijní obory

V magisterském stupni u nás můžete studovat tři dvouobory, kombinovatelné libovolně mezi sebou - Divadelní studia, Filmová studia, Televizní a rozhlasová studia. Dvouobory můžete kombinovat i s dalšími obory filozofické fakulty UP, případně s obory z jiných fakult.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška spočívá v ústním pohovoru zaměřeném na otázky z příslušného oboru (film a televize, divadlo a rozhlas) a především v rozpravě nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazečky či uchazeče.

Rozprava proběhne na základě písemného projektu uvažované diplomové práce v rozsahu cca 2 normostran, který uchazeči zašlou či osobně předají vytištěný na sekretariát katedry nejpozději 2 týdny před datem konání ústního pohovoru. Tento projekt by měl představit základní téma a cíle, specifikována by měla být možná metodologie práce, předpokládá se také shrnutí již existující literatury týkající se zvoleného tématu.

V případě, že se uchazečka či uchazeč hlásí na obor, který nestudoval v rámci bakalářského studia, respektive se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement či seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). Doporučuje se také přinést k pohovoru výtisk bakalářské práce.