Magisterské studium

Základní informace o studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci najdete na těchto stránkách. Všeobecné informace o přijímacím řízení, např. o kombinovatelnosti programů, postupu při podávání přihlášky, a ukázky přijímacích testů najdete zde. Veškeré dotazy ohledně studia můžete směřovat na sekretářku katedry Mgr. Annu Gáborovou (tel. 585 633 423, e-mail anna.gaborova@upol.cz).

Termín podání přihlášky pro magisterské obory v češtině je 15. března 2020. Více informací včetně přihlášky naleznete na webu fakulty https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prihlaska/.

Studijní programy

V magisterském stupni u nás můžete studovat programy Divadelní studia, Filmová studia a Televizní a rozhlasová studia, které můžete kombinovat mezi sebou i s dalšími programy filozofické fakulty UP nebo z jiných fakult.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá korespondenčně, uchazeč/ka posílá jeden dokument s výzkumným projektem na adresu katedry. O přijetí/nepřijetí ke studiu komunikuje s uchazeči studijní oddělení FF UP.


Primárním účelem předkládaného výzkumného/diplomového projektu je dokázat schopnost:

  • systematicky uvažovat nad projektem oborového výzkumu,
  • zvážit vztah hlavních cílů, výzkumných otázek a zvolené metodologie,
  • provést pečlivou rešerši zdrojů,
  • zvolit originální a neotřelý předmět výzkumu,
  • jasně a srozumitelně zformulovat svůj záměr za použití příslušné terminologie.

Student/ka předkládá pouze jeden projekt bez ohledu na varianty zvolených studijních programů Katedry divadelních a filmových studií, vždy se však musí týkat jedné z oblastí, která je ve zvolené variantě zahrnuta. V případě přijetí projekt nemusí sloužit jako závazné téma diplomové práce a může být proměněn.


Výsledný dokument obsahuje:

1: stručné představení uchazeče/uchazečky, téma bakalářské práce a motivaci ke studiu (nehodnocená část), max. 1500 znaků,

2. formulář projektu.


Název dokumentu uveďte podle vzoru: PŘÍJMENÍ_studijní kombinace (VORÁČKOVÁ_FS, VORÁČEK_FSaDS, HORÁČKOVÁ_FSaDSaTRS).

Dokument zašlete jako jednu přílohu na e-mail katedra.kdfs@upol.cz s předmětem PŘIJÍMAČKY MGR FS/DS/TRS/FS+DS a podobně. Vyrozumíme Vás o přijetí e-mailu.

Vaše práce budeme přijímat kdykoli v termínu od 8. 5. do 14. 6. 2020 (do půlnoci). Využijte, prosím, času, kdy jste ještě v rámci karantény doma, a pošlete práci co nejdřív.

Případné dotazy směřujte na asistentku katedry anna.gaborova@upol.cz.

 

PROJEKT PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

KATEDRA DIVADELNÍCH A FILMOVÝCH STUDIÍ

 

Příjmení a jméno uchazeče/ky

Program (proveďte výběr) FS maior/minor– DS maior/minor – TRS maior/minor

 

Název projektu

Téma projektu (max. 700 znaků)

Stručné vymezení tématu a předmětu práce. Hodnotí se aktuálnost, potřebnost a originalita tématu, schopnost jej konkretizovat a ohraničit, schopnost vymezit a zvážit dostupnost nutných pramenů a čas nutný k jejich vyhodnocení.

Cíl práce (max. 400 znaků)

Formulace hlavních výzkumných otázek a cílů, vyhodnocení jejich potřebnosti a originality vzhledem k aktuálnímu stavu poznání. Hodnotí se schopnost konkrétně a přesně formulovat hlavní a dílčí cíle.

Metodologie (max. 700 znaků)

Konkretizace metodologie a použitých analytických nástrojů, včetně odkazů na případnou metodologickou literaturu ve zkrácené verzi (Mittell, 2015). Hodnotí se logická vazba na cíle práce a adekvátnost metodologie.

Struktura práce (v bodech)

Uvažovaná strukturace práce, sled výzkumných kroků. Hodnotí se jejich srozumitelnost a logická souslednost.

Odborná literatura (alespoň 8 titulů odborné literatury)

Seznam metodologické a předmětné literatury, na níž je odkazováno či která může být využita při zpracování tématu. Hodnocena bude relevantnost zdrojů, schopnost důsledné rešerše.

Ukázka:

Mittell, J. (2015) Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling, New York: NYU Press.

     

Část pro hodnotitele

 

Téma projektu

0-20b.

Cíle práce

0-20b.

Metodologie

0-25b.

Struktura práce

0-20b.

Odborná literatura

0-15b.

Celkem

max. 100b.

jméno hodnotitele

 

       

FORMULÁŘ PRO PŘIJÍMACÍ POHOVOR MGR.