Magisterské studium

V magisterském stupni u nás můžete studovat programy Divadelní studia, Filmová studia a Televizní a rozhlasová studia, které můžete kombinovat mezi sebou i s dalšími programy filozofické fakulty UP nebo z jiných fakult.

Základní informace o studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci najdete na těchto stránkách. Všeobecné informace o přijímacím řízení, např. o kombinovatelnosti programů, postupu při podávání přihlášky, a ukázky přijímacích testů najdete zde. Veškeré dotazy ohledně studia můžete směřovat na sekretářku katedry Mgr. Annu Gáborovou (tel. 585 633 423, e-mail anna.gaborova@upol.cz).

Přihlášky ke studiu lze podat elektronickou formou od 1. 11. 2020 do 15. 3. 2021. Více informací včetně přihlášky naleznete na webu fakulty https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prihlaska/.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá prezenčně (nebo v případě nutnosti online) jako rozprava o projektu diplomové práce, který posíláte předem na adresu katedry. Primárním účelem předkládaného výzkumného/diplomového projektu je dokázat schopnost:

  • systematicky uvažovat nad projektem oborového výzkumu,
  • zvážit vztah hlavních cílů, výzkumných otázek a zvolené metodologie,
  • provést pečlivou rešerši zdrojů,
  • zvolit originální a neotřelý předmět výzkumu,
  • jasně a srozumitelně zformulovat svůj záměr za použití příslušné terminologie.

Jak to mám psát?

Předkládáte pouze jeden projekt bez ohledu na varianty zvolených studijních programů Katedry divadelních a filmových studií, vždy se však musí týkat jedné z oblastí, která je ve zvolené variantě zahrnuta. V případě přijetí projekt nemusí sloužit jako závazné téma diplomové práce a může být pozměněn.


Výsledný dokument obsahuje:

1. Vaše stručné představení, téma bakalářské práce a motivaci ke studiu (nehodnocená část), max. 1500 znaků,

2. formulář projektu, viz níže


Název dokumentu uveďte podle vzoru: PŘÍJMENÍ_studijní kombinace (VORÁČKOVÁ_FS, VORÁČEK_FSaDS, HORÁČKOVÁ_FSaDSaTRS).

Dokument zašlete jako jednu přílohu na e-mail katedra.kdfs@upol.cz s předmětem PŘIJÍMAČKY MGR FS/DS/TRS/FS+DS a podobně. Vyrozumíme Vás o přijetí e-mailu.

Práce přijímáme od 1. 6. do 14. 6. 2021. Přijímací pohovor se uskuteční 15. 6. 2021

FORMULÁŘ PRO PŘIJÍMACÍ POHOVOR MGR.