Film

Název publikace

Metamorfózy imaginace: Celovečerní filmy Jana Švankmajera

Autoři

Luboš Ptáček a kol.

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2021

Nakladatel

Casablanca


Název publikace

Umění mezi alegorií a ideologií: Proměna reprezentace historie v českém historickém filmu a televizním seriálu

Autoři

Luboš Ptáček

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2019

Nakladatel

Casablanca

Počet stran

240

Anotace

Kniha Umění mezi alegorií a ideologií je souborem tří studií, které analyzují proměnu reprezentace historie v českém filmu a televizi v závislosti na změně politicko-ideologického uspořádání české společnosti, a to na třech vybraných tématech. První v chronologickém průřezu sleduje proměny prezentace Sudet v českém filmu od 30. let až do současnosti, která je výrazně poznamenána ideologizací, zejména ve vztahu k německému etniku. Druhá kapitola se zaměřuje na filmy o normalizaci natočené po roce 2000. Tyto snímky většinou jejich tvůrci využívají k vyrovnání se s „minulým“ režimem, v nichž se i přes autorskou svobodu projevuje ideově jednotný antikomunistický postoj formovaný soudobým příklonem k liberálním hodnotám. Třetí část se věnuje třem nedávno vzniklým historickým seriálům (České století, Svět pod hlavou, Bohéma) jako příkladům nového přístupu k historickému narativu. Na rozdíl od „klasických“ televizních děl předlistopadové a raně polistopadové éry tyto seriály narušují zaběhlé postupy prezentace historie, používají komplexní narativ, čímž přispívají k diskusi o redefinici smyslu českých dějin.


Divadlo

Název publikace

Česká divadelní fotografie 1850–2017

Autoři

Martin Bernátek, Anna Hejmová a Martina Novozámská

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2018

Nakladatel

Institut umění - Divadelní ústav

Počet stran

223

Anotace

Publikace Česká divadelní fotografie se věnuje historii fotografování divadla na území českého státu. Záběrem pokrývá období více než 150 let, od prvních snímků z roku 1859 až do současnosti. Představuje ateliérovou portrétní fotografii, typickou pro 2. polovinu 19. století, dále meziválečné období, kdy se začaly fotografovat samotné divadelní inscenace a avantgardními soubory byla fotografie používána jako součást scénického řešení. Větší prostor věnuje také „zlatým 60. létům“, kdy se fotografie plně etabluje jako umělecký obor a v oblasti divadla se rozvíjí legendární klubové scény. Závěr je věnován změnám, které přinesla digitální fotografie a nástup internetu. Kniha obsahuje stovky kvalitních reprodukcí, zachycujících přední česká divadla a divadelníky. Čtenáři se mohou seznámit např. se snímky z Národního divadla, Osvobozeného divadla, Divadla D34, Divadla Semafor, Činoherního klubu, Divadla za Branou, Divadla Husa na provázku a mnoha dalších. Napsání knihy předcházel několikaletý výzkum v desítkách muzejních sbírek a archivů, některé snímky, jsou proto publikovány vůbec poprvé.


Název publikace

Městské divadlo v Moravské Ostravě / Das Stadttheater in Mährisch Ostrau 1907–1919. Repertoár a členstvo / Repertoire und Mitgliederschaft

Autoři

Lenka Schreiberová, Jiří Štefanides a kolektiv

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

180

Anotace

Publikace obsahuje dokumentaci 792 inscenací, které byly uvedeny v prvním německy hrajícím městském divadle v Moravské Ostravě v letech 1907–1919, a dále soupis jmen divadelních tvůrců, kteří byli s touto scénou spojeni. Úvodní studie a mezititulky jsou v němčině. Rejstříky jmen, her a členů divadla, černobílé reprodukce, prameny, literatura. Resumé v němčině a angličtině. Řada Divadlo, sv. 7.


Rozhlas

Název publikace

Rozhlasová kritika a současné reflexe auditivní tvorby.

Autoři

Andrea Hanáčková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2016

Nakladatel

Vydavatelství Univerzity Palackého

Anotace

Kniha je výsledkem kolektivní práce výzkumného týmu IGA pod vedením Andrey Hanáčkové. Každý z přispěvatelů je autorem jednoho až dvou textů snažících se mapovat rozhlasovou kritiku od jejích počátků ve třicátých letech až po současnost. Jednotlivá témata studií pokrývají jak klíčová periodika a publikace o rozhlasové umělecké tvorbě, tak výběrové oblasti jako reflexe herecké či režijní práce. Publikace zároveň mapuje podobu reflexe auditivního umění na internetu, dílčím způsobem se zabývá i rozhlasovou kritikou v Německu, Polsku a Rakousku.


Název publikace

Český rozhlasový dokument a feature 1990 – 2005. Poetika žánrů.

Autoři

Andrea Hanáčková

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2010

Nakladatel

JAMU

Počet stran

207

Anotace

Tématem knihy je rozhlasový dokument a feature v různých podobách v období 1990 - 2005 a s tím související pojmenování základních aspektů současné publicistické rozhlasové tvorby na příkladu uvedených patnácti let. Zároveň přináší publikace poetiku žánrů, tedy komplexní pojmenování toho, jak jsou v rozhlasové tvorbě chápány žánry dokument a feature. Publikace je z hlediska oboru radio studies průkopnická. Zceluje mezeru, do níž se v nebohaté české teoretické reflexi rozhlasové tvorby propadala tvorba rozhlasových dokumentaristů. Jako vůbec první poskytuje kritický portrét tvorby několika významných českých rozhlasových dokumentaristů: Z. Boučka, M. Buriánka, J. Škápíkové, M. Janáče, A. Zemančíkové a dalších. Kniha nabízí v příkladových studiích ukázku toho, jak lze analyzovat nonfikční rozhlasové dílo s pomocí strukturalistické metodologie.


Televize

Název publikace

Ženské hrdinky a jejich zobrazování v českých televizních krimiseriálech

Autoři

Jana Jedličková, Iveta Jansová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Nakladatel

Vydavatelství univerzity Palackého v Olomouci

Počet stran

184

Anotace

Kniha Ženské hrdinky a jejich zobrazování v českých televizních krimiseriálech věnovaná českým kriminalistkám reflektuje zájem o zobrazování genderových identit v divácky

celosvětově oblíbeném žánru krimi. Výzkum současných televizních krimiseriálů přináší výpověď o aktuální podobě zobrazování postav v české TV tvorbě. Prostřednictvím výzkumu dekády české televizní krimi tvorby vzniká unikátní mapa období přerodu české TV kriminální produkce. Vysvětlena jsou specifická tuzemská schémata zobrazování ženských postav, stejně jako patrné pronikání zahraničních tendencí. Přestože se česká TV tvorba zaměřená na kriminální narativy ve zkoumaném období proměnila, je v mnoha případech stále na začátku vývoje. Pozůstatky dob minulých však poskytují českým krimipříběhům unikátní kulturní (své)ráz.

Odkaz na VUP

https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5642-3  (tištěná verze)

https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5643-0  (e-kniha)


Název publikace

České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti (1989 – 2009)

Autoři

Jakub Korda

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2012

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

231

Anotace

Tato studie je zaměřena na zmapování historie českého televizního kriminálního žánru, přesněji řečeno televizních sérií odvysílaných v období mezi lety 1989 a 2009. Metodologicky práce vychází z postupů žánrové analýzy a historického zkoumání televizní formy, opírá se tedy v zásadě o principy textuální analýzy. Stanovuje si několik základních subžánrů a snaží se formulovat jejich charakteristiky, které lze považovat za dlouhodobě stabilní a přítomné v kritické reflexi žánru. V následující analytické části je v samostatných oddílech popisováno a interpretováno fungování subžánrových schémat a konvenčních prvků v celkem deseti kriminálních sériích z české produkce. Zohledněn je přístup tvůrců ke strukturaci vyprávění, symbolické konstrukci protagonistů a antagonistických sil, práci se stylovými prvky (prostředí) a žánrovou ikonografií. Analytická část pojmenovává charakteristické rysy českého kriminálního žánru v porevolučním období a postihuje specifika jeho případných vnitřních proměn na úrovni formálních prvků.


Edice VUP - Rádio a televize

Ediční řada Rádio a televize vznikla se záměrem zprostředkovat zainteresovaným čtenářům relevantní odborné texty s tématikou médií – od těch tradičních, jako jsou televize a rozhlas, až po ta nová, jejichž vznik úzce souvisí s internetovým prostředím. Má se jednat o texty nové, dosud nepublikované, popřípadě o překlady zásadních publikací, které významným způsobem obohatí fond odborné literatury z oblasti mediálních studií.

Důležitým cílem edice je rovněž šířit povědomí o oboru Televizní a rozhlasová studia na FF UP a oslovit tak vedle odborné veřejnosti i potenciální studenty. 

Více o této ediční řadě najdete zde na stránkách Vydavatelství UP.

Czech and Slovak Journal of Humanities

Katedra divadelních a filmových studií se podílí na přípravě odborného recenzovaného časopisu Czech and Slovak Journal of Humanities vydávaného Univerzitou Palackého v Olomouci. Časopis vychází výhradně v anglickém jazyce a je součástí databází EBSCO a ERIH+.

Čísla s podtitulem Theatralia et cinematographica vycházejí ve dvouleté periodicitě a mají za cíl prezentovat špičkový výzkum v oblasti divadelních, filmových, televizních a rozhlasových studií. Cílem časopisu je zprostředkovat dialog uvnitř těchto oborů i mezi nimi navzájem a zároveň vytvořit spojnici mezi středoevropským akademickým prostředím a výzkumem v jiných světových teritoriích.

Od roku 2015 jsou čísla monotematická: č. 1/2015 se zaměřilo na téma reprezentace minulosti v médiích, č. 1/2017 si v souvislosti s otevřením nového studijního programu na KDFS dalo za cíl zmapovat současné podoby televizních a rozhlasových studií a tématem č. 1/2019 budou hvězdy a hvězdné systémy ve filmu, televizi a rozhlase.

Časopis vydává Univerzita Palackého v Olomouci, ISSN: 1805-3742
Web: csjh.upol.cz
Kontakt: Mgr. Milan Hain, Ph.D., milan.hain@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)