Bakalářské studium

Katedra divadelních a filmových studií se od roku 1992 soustředí na poznání dějin a současnosti divadla a audiovizuální kultury. Považujeme za důležité pochopit a zprostředkovat proměny tvorby, distribuce a vnímání pohyblivého obrazu, vysílání i živé události. Naše pojetí studia divadla, filmu, televize a rozhlasu je kontextuální a spojujeme umění s produkční kulturou, proměnou diváckých návyků anebo teatralitou a performativitou veřejných událostí.

V bakalářském stupni u nás můžete studovat programy Divadelní studia, Filmová studia, Televizní a rozhlasová studia, kombinovatelné mezi sebou i s dalšími programy filozofické fakulty nebo jiných fakult UP.

Základní informace o studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci najdete na těchto stránkách. Všeobecné informace o přijímacím řízení, např. o kombinovatelnosti programů, postupu při podávání přihlášky, a ukázky přijímacích testů najdete zde. Veškeré dotazy ohledně studia můžete směřovat na sekretářku katedry Mgr. Annu Gáborovou (tel. 585 633 423, e-mail anna.gaborova@upol.cz). Přihlášky ke studiu lze podat elektronickou formou od 1. 11. 2020 do 15. 3. 2021.

  

Uplatnění a praxe

Naši absolventi a absolventky pracují ve vědě, redakcích Českého rozhlasu i divadlech po celé ČR, a mnozí z nich založili vlastní kulturní organizace. Působí také ve vzdělávacích a kulturních institucích, produkčních a distribučních společnostech, vedou kina, pracují jako produkční či jako aktivní umělkyně a umělci.

K uplatnění výrazně přispívají stáže a praxe. Studující pravidelně pomáhají produkovat mezinárodní festivaly Divadelní Flora, Academia, Film Olomouc (AFO), Přehlídku filmové animace a současného umění FAF či Prix Bohemia Radio.

Zaštiťujeme univerzitní rádio UP AIR, divadelní kritický server divabaze.cz nebo filmový klub Pastiche Filmz. Pravidelně pořádáme exkurze do České televize, Českého rozhlasu nebo Institutu umění – Divadelního ústavu, kde lze rovněž získat stáž.

Máme k dispozici vlastní divadelní a filmový sál, podcastové studio i základní audiovizuální techniku. Na katedře působí několik divadelních spolků, studující divadelních studií mají možnost extra výhodného vstupu do divadel po celé ČR.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška má pro všechny bakalářské studijní programy dvě kola:

 1. Katederní kolo (písemné práce) 15. 4. – 14. 5. 2021, platí pro všechny bakalářské programy v maior i minor kombinacích (tzn. práci píšete, i když se k nám hlásíte na minor)
 2. Fakultní kolo 15. 5. 2021, které tvoří test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách (SPF). Podrobnosti naleznete zde.

Podoba zkoušek bude upřesněna Filozofickou fakultou 15. 4. 2021.

Co mám psát?

Ve shodě se zveřejněnými podmínkami přijímacích zkoušek Vás žádáme o vypracování písemné práce (esej, analýza, kritika) a seznamu 15 zhlédnutých filmů/ divadelních představení, divadelních her nebo literatury o divadle/ TV seriálů a rozhlasových děl podle příslušné studijní kombinace (FS – filmová studia, DS – divadelní studia, TRS – televizní a rozhlasová studia).

V případě, že se hlásíte na dva programy naší katedry, píšete jen jednu práci podle vlastního výběru a seznam vytvoříte souhrnem zhlédnutých titulů.

Například u kombinace FS maior + TRS minor píši filmovou analýzu, seznam vytvořím z oblíbených filmů a TV seriálů, přidám jeden podcast. U kombinace DS maior + FS minor píši divadelní kritiku, seznam vytvořím ze zhlédnutých divadelních inscenací a filmů.

Do dokumentu uveďte i svou motivaci ke studiu, případně speciální dovednosti (práci ve filmovém klubu, účinkování v divadelním souboru, znalost střihu videa apod.). Tato část není bodovaná. Zajímá nás ale, co děláte a čemu byste se rádi věnovali v rámci studia u nás.

 

Jak to mám psát?

Pro inspiraci můžete nahlédnout sem za film, sem za divadlo, sem za televizi a rádio. Doporučenou literaturu najdete na konci stránky.

Písemné podklady vyhodnocuje tříčlenná oborová komise a součet bodů 0-100 tvoří součást bodového hodnocení spolu s výsledkem testu TSP. Hodnotící kritéria tvoří zejména původnost práce, průkaznost vlastního názoru, využití odborné literatury, využití terminologie, argumentace v seznamu.

Výsledný jeden dokument má 3 části:

1. představení sebe sama a motivace ke studiu,

2. analýza, kritika, esej v rozsahu 2–3 normostrany, tj. 3000–4500 znaků,

3. seznam 15 titulů zhlédnutých filmů / divadelních inscenací / TV pořadů / radio pořadů nebo podcastů.

 

K čemu je dobrý seznam a jak má vypadat?

Zajímá nás Váš skutečný zájem o daný program a způsob, jak o něm přemýšlíte. Připište vždy jednou větou důvod svého výběru.

Příklad:

Hunger Games, 2012, r. Gary Ross. Důležitý film mého dospívání se zajímavým prostorem, hrají v tom známí herci, líbí se mi kamera a kostýmy.

Vyhnání Gerty Schnirch, HaDivadlo Brno, 2017. Četl/a jsem knihu a zajímala mne divadelní adaptace. Velmi zajímavá práce s prostorem, zaujala mne práce s gesty, až filmové herectví.

Pustina, HBO 2016, r. Ivan Zachariáš, Alice Nellis. Silná, temná atmosféra, filmové postupy, skutečně napínavý děj do posledního dílu. Můj oblíbený krimi žánr, bavilo mě sledovat herectví Jaroslava Duška.

Čelisti, Podcast Radia Wave. Nevynechám žádný díl tohoto filmového podcastu, mluví hodně i o televizi, zajímají je nové projekty, dokonce i ve fázi vzniku scénáře. Baví mě hudba a způsob moderace podcastu.

 

Jak mám dokument nazvat, kam ho mám poslat, co napsat do předmětu mailu?

Výsledný dokument nazvěte podle tohoto vzoru: PŘÍJMENÍ_studijní kombinace (VORÁČKOVÁ_FS, VORÁČEK_FSaDS, HORÁČEK_FSaTRS, HORÁČKOVÁ_FSaDSaTRS).

Zašlete jako jednu přílohu na e-mail katedra.kdfs@upol.cz s předmětem PŘIJÍMAČKY FS/DS/TRS/FS+DS a podobně. Vyrozumíme Vás o přijetí e-mailu.

Vaše práce budeme přijímat kdykoli v termínu od 16. 4. do 14. 5. 2021 (do půlnoci).

Přejeme Vám šťastnou ruku při psaní, pevné nervy při přípravě na maturitu a dobrou mysl!

Doporučená literatura

Divadelní studia

 • Erving Goffman. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. 2. vydání. Praha: Portál, 2018.
 • Jan Císař. Člověk v situaci. 2. vydání. Praha: NAMU, 2016.
 • Zdeněk Hořínek. Drama, divadlo, divák. 3. vydání. Brno: JAMU, 2012.
 • Vladimír Just a kol. Divadlo v totalitním systému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010.
 • Patrice Pavis. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003.
 • Bohumil Nekolný a kol. Kontext provozování divadla v ČR. Praha: NAMU, 2018.
 • Časopisy jako Divadelní novinySvět a divadlo, LoutkářTaneční zónaTaneční aktuality, Divadelní revue, Theatralia.

Filmová studia

 • Bartošek, L.: Náš film (Kapitoly z dějin 1896 - 1945). Praha 1985.
 • Bernard, J., Frýdlová, P.: Malý labyrint filmu. Praha 1988.
 • Bordwell, D.; Thompsonová, K.: Dějiny filmu. Praha 2007.
 • Bordwell, D.; Thompsonová, K.: Umění filmu. Praha 2012.
 • Brož, J. - Frída, M.: Historie československého filmu v obrazech. I. díl: 1898 - 1930. Praha 1959. II. díl: 1930 - 1945. Praha 1966.
 • Kokeš, R. D.: Rozbor filmu. Brno 2015.
 • Monaco, J.: Jak číst film. Praha 2006.
 • Ptáček, L. a kol.: Panorama českého filmu. Olomouc 2000.
 • Sadoul, G.: Dějiny světového filmu. Praha 1963.
 • Toteberg, M. (ed.): Lexikon světového filmu. Praha 2005.
 • Žalman, J.: Umlčený film. Praha 1983.

Televizní a rozhlasová studia

 • Bren, P.: Zelinář a jeho televize. Praha 2013.
 • Butler, J.: Television - Critical Methods and Applications. New York 2012.
 • Chlumská, E. - Jansová, I. - Jedličková, J.: Boření mýtů - k současné neheteronormativní televizní seriálové produkci. Olomouc, 2015.
 • Kokeš, R. D.: Světy na pokračování - Rozbor možností seriálového vyprávění. Praha 2016.
 • Korda, J.: České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti. Olomouc 2012.
 • Orlebar, J.: Kniha o televizi. Praha 2012.
 • Ješutová, E. a kol.: Od mikrofonu k posluchačům. Z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha 2004.
 • Motal, J. a kol: Nové trendy v médiích II. Rozhlas a televize. Brno 2012.
 • Hanáčková, A. Český rozhlasový document a feature 1990-2005. Poetika žánrů. Brno 2010.
 • Starkey, Guy. Radio in Context. London 2014.
 • Štěrbová, A. Rozhlasová inscenace. Komentované dějiny české rozhlasové produkce. Olomouc 1995.