Uchazečům

Základní informace o studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci najdete na webu studuj.upol.cz. Všeobecné informace o přijímacím řízení, např. o kombinovatelnosti oborů, postupu při podávání přihlášky, a ukázky přijímacích testů najdete na webu fakulty studuj.ff.upol.cz. Veškeré dotazy ohledně studia můžete směřovat na sekretářku katedry Mgr. Annu Gáborovou (tel. 585 633 423, e-mail anna.gaborova@upol.cz).

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

Bakalářské studium

Přijímací řízení

Přijímací řízení se skládá z písemné části (celofakultního všeobecného testu SPF) a ústního pohovoru. Uchazeči přistoupí k oběma částem bez ohledu na výsledek testu. V případě, že si podávají více přihlášek na různé kombinace oborů, zúčastní se písemné i ústní části pouze jednou. Nejméně dva týdny před stanoveným datem ústního pohovoru zašlou uchazečky a uchazeči o studium poštou či osobně doručí na adresu katedry:

 • Seznam zhlédnutých film, seriálů, divadelních představení či rozhlasových her, o nichž případně bude vedena rozprava. Pro dvouoborové varianty doporučujeme uvést alespoň 15 titulů podle příslušného oboru, pro jednooborovou variantu (obor Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia) alespoň 30 titulů - kombinaci filmů, televizních seriálů, divadelních představení a rozhlasových pořadů.
 • Seznam přečtených odborných či popularizačních publikací o filmu, divadle, televizi či rozhlase, seznam pravidelně čtených časopisů a internetových zdrojů.
 • Vlastní odbornou práci v rozsahu 3-6 normostran. Může se jednat o recenzi či analýzu filmu, televizního seriálu, divadelního představení či rozhlasového pořadu, portrét vybraného tvůrce, historickou práci apod. Má se jednat o vlastní kreativní výtvor, hodnotí se originalita výběru tématu, způsob argumentace, jazyková stránka práce či povaha využitých zdrojů.

Důležité upozornění pro uchazeče o dvouoborové studium: Pokud vám elektronická přihláška odmítne přijmout vámi navrhovanou kombinaci studijních oborů, zkuste do ní uvést studijní obory v opačném pořadí. Příklad: nebude-li elektronická přihláška akceptovat kombinaci "filmová studia- historie", zkuste uvést kombinaci "historie - filmová studia."

 

Doporučená literatura k přijímacímu pohovoru:

Divadelní studia

 • Brocket, O.: Dějiny divadla. Praha 1999.
 • Císař, J.: Přehled dějin českého divadla. Praha 2006.
 • Černý, F.: Kapitoly z dějin českého divadla. Praha 2000.
 • Hořínek, Z.: Drama, divadlo, divák. Brno 1991./Event. Bratislava 1985.
 • Just, V. a kol.: Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech. Praha 1995.
 • Pavlovský, P. (red.): Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník. Praha 2004.
 • Šormová, E. (red.): Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Praha 2000.

Filmová studia

 • Bartošek, L.: Náš film (Kapitoly z dějin 1896 - 1945). Praha 1985.
 • Bernard, J., Frýdlová, P.: Malý labyrint filmu. Praha 1988.
 • Bordwell, D.; Thompsonová, K.: Dějiny filmu. Praha 2007.
 • Bordwell, D.; Thompsonová, K.: Umění filmu. Praha 2012.
 • Brož, J. - Frída, M.: Historie československého filmu v obrazech. I. díl: 1898 - 1930. Praha 1959. II. díl: 1930 - 1945. Praha 1966.
 • Kokeš, R. D.: Rozbor filmu. Brno 2015.
 • Monaco, J.: Jak číst film. Praha 2006.
 • Ptáček, L. a kol.: Panorama českého filmu. Olomouc 2000.
 • Sadoul, G.: Dějiny světového filmu. Praha 1963.
 • Toteberg, M. (ed.): Lexikon světového filmu. Praha 2005.
 • Žalman, J.: Umlčený film. Praha 1983.

Televizní a rozhlasová studia

 • Bren, P.: Zelinář a jeho televize. Praha 2013.
 • Butler, J.: Television - Critical Methods and Applications. New York 2012.
 • Chlumská, E. - Jansová, I. - Jedličková, J.: Boření mýtů - k současné neheteronormativní televizní seriálové produkci. Olomouc, 2015.
 • Kokeš, R. D.: Světy na pokračování - Rozbor možností seriálového vyprávění. Praha 2016.
 • Korda, J.: České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti. Olomouc 2012.
 • Orlebar, J.: Kniha o televizi. Praha 2012.

Magisterské studium

Divadelní studia - dvouoborové studium (studuj.divadlo.upol.cz)
Filmová studia - dvouoborové studium (studuj.film.upol.cz)
Televizní a rozhlasová studia - dvouoborové studium
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia - jednooborové studium

Přijímací řízení

Přijímací zkouška spočívá v ústním pohovoru zaměřeném na otázky z příslušného oboru (film a televize, divadlo a rozhlas) a především v rozpravě nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazečky či uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu uvažované diplomové práce v rozsahu cca 2 normostran, který uchazeči zašlou či osobně předají vytištěný na sekretariát katedry nejpozději 2 týdny před datem konání ústního pohovoru. Tento projekt by měl představit základní téma a cíle, specifikována by měla být možná metodologie práce, předpokládá se také shrnutí již existující literatury týkající se zvoleného tématu.

V případě, že se uchazečka či uchazeč hlásí na obor, který nestudoval v rámci bakalářského studia, respektive se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement či seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). Doporučuje se také přinést k pohovoru výtisk bakalářské práce.

Doktorské studium

Doktorské studium je tříleté a lze je absolvovat v prezenční či kombinované (dálkové) formě. Je zaměřeno na systematickou přípravu studenta pro vědecké a akademické působení v oblasti věd o umění. Důraz je kladen na oborové a metodické předměty, vnímání mezioborových a intermediálních vztahů mezi uměními v současné kultuře, realizaci samostatného výzkumu, prezentaci výzkum na konferencích, publikování výsledků a získávání zahraničních zkušeností.

Profil absolventa
Absolvent má kvalifikovaných rozhled v oboru, je schopen samostatného výzkumu,publikační činnosti a komunikace se zahraničními odborníky v oboru.Je schopen uplatnit se ve specializovaných výzkumných pozicích v odborných institucích,vést výzkumné týmy, uplatnit se na vědeckých pracovištích a univerzitách av kvalifikovaných profesích v oblasti humanitních věd, včetně kulturních institucích ainstitucích státní správy.

Předpoklady uplatnitelnosti
Vědecko-výzkumné instituce a oborové instituce (Národní filmový archiv, oblastní muzea aarchivy, Divadelní ústav, archiv České televize a Českého rozhlasu), specializované instituce veřejné správy (Státní fond kinematografie, MK ČR, Fond pro podporu kultury ad.), univerzity, instituce činné v oblasti výzkumu médií a živé kultury, analytická oddělení veřejnoprávních či komerčních médií, filmová muzea, filmové a divadelní festivaly atd., to vše s možností uplatnění v mezinárodním kontextu.

Možné pracovní pozice
Odborný asistent na VŠ, člen vědecko-výzkumných týmů kulturních a oborových organizací,zaměstnanec institucí veřejné správy, analytik divadla, filmu, televize, rozhlasu aj.

Požadavky na přijetí
Přihláška se podává elektronicky do 30. 4. 2020, povinné přílohy se zasílají na Oddělení vědy FF UP. Výběrové řízení se koná před oborovou radou vždy na konci června. Požadavky nastudium, kritéria výběrového řízení či další informace sděluje předsedkyně oborové rady prof. Tatjana Lazorčáková (tatjana.lazorcakova@upol.cz). Těžiště výběrového řízení tkví v rozpravě nad tématem budoucí disertační práce. Disertační projekt se doporučuje v dostatečném předstihu konzultovat s případným školitelem, kterým musí být člen/ka oborové rady.

Složení oborové rady Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu

 • prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D. - předsedkyně
 • doc. PhDr. Jiří Štefanides
 • doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.
 • Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.
 • prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (FSV UK v Praze)
 • doc. PhDr. Alena Blažejovská (JAMU v Brně)
 • doc. David Drozd, Ph.D. (FF MU v Brně)

Obhájené práce (výběrově)