Uchazečům

Základní informace o studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci najdete na webu studuj.upol.cz. Všeobecné informace o přijímacím řízení, např. o kombinovatelnosti oborů, postupu při podávání přihlášky, a ukázky přijímacích testů najdete na webu fakulty studuj.ff.upol.cz. Veškeré dotazy ohledně studia můžete směřovat na sekretářku katedry Mgr. Annu Gáborovou (tel. 585 633 423, e-mail anna.gaborova@upol.cz).

Přijímací zkoušky probíhají ve dvou kolech:

1. Test obecných znalostí v rámci FF

2. Katederní kolo: motivační dopis + esej/ analýza + seznam shlédnutých inscenací, filmů, Tv seriálů, radio pořadů a podcastů.

Bakalářské studium

Informace o jednotlivých oborech a jejich kombinacích najdete zde:

Divadelní studia - dvouoborové studium
Filmová studia - dvouoborové studium
Televizní a rozhlasová studia - dvouoborové studium
 

Magisterské studium

Informace o jednotlivých oborech a jejich kombinacích najdete zde:

Divadelní studia - dvouoborové studium
Filmová studia - dvouoborové studium
Televizní a rozhlasová studia - dvouoborové studium
 

Přijímací řízení

Přijímací zkouška spočívá v ústním pohovoru zaměřeném na otázky z příslušného oboru (film a televize, divadlo a rozhlas) a především v rozpravě nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazečky či uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu uvažované diplomové práce v rozsahu cca 2 normostran, který uchazeči zašlou či osobně předají vytištěný na sekretariát katedry nejpozději 2 týdny před datem konání ústního pohovoru. Tento projekt by měl představit základní téma a cíle, specifikována by měla být možná metodologie práce, předpokládá se také shrnutí již existující literatury týkající se zvoleného tématu.

V případě, že se uchazečka či uchazeč hlásí na obor, který nestudoval v rámci bakalářského studia, respektive se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement či seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). Doporučuje se také přinést k pohovoru výtisk bakalářské práce.

Doktorské studium

Doktorské studium je čtyřleté a lze je absolvovat v prezenční či kombinované (dálkové) formě. Je zaměřeno na systematickou přípravu studenta pro vědecké a akademické působení v oblasti věd o umění. Důraz je kladen na oborové a metodické předměty, vnímání mezioborových a intermediálních vztahů mezi uměními v současné kultuře, realizaci samostatného výzkumu, prezentaci výzkum na konferencích, publikování výsledků a získávání zahraničních zkušeností.

Profil absolventa
Absolvent má kvalifikovaných rozhled v oboru, je schopen samostatného výzkumu,publikační činnosti a komunikace se zahraničními odborníky v oboru.Je schopen uplatnit se ve specializovaných výzkumných pozicích v odborných institucích,vést výzkumné týmy, uplatnit se na vědeckých pracovištích a univerzitách av kvalifikovaných profesích v oblasti humanitních věd, včetně kulturních institucích ainstitucích státní správy.

Předpoklady uplatnitelnosti
Vědecko-výzkumné instituce a oborové instituce (Národní filmový archiv, oblastní muzea aarchivy, Divadelní ústav, archiv České televize a Českého rozhlasu), specializované instituce veřejné správy (Státní fond kinematografie, MK ČR, Fond pro podporu kultury ad.), univerzity, instituce činné v oblasti výzkumu médií a živé kultury, analytická oddělení veřejnoprávních či komerčních médií, filmová muzea, filmové a divadelní festivaly atd., to vše s možností uplatnění v mezinárodním kontextu.

Možné pracovní pozice
Odborný asistent na VŠ, člen vědecko-výzkumných týmů kulturních a oborových organizací,zaměstnanec institucí veřejné správy, analytik divadla, filmu, televize, rozhlasu aj.

Požadavky na přijetí
Termín podávání přihlášek do DSP (obou otevřených programů Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize a Studia kulturních průmyslu) je 30. 4. 2021, povinné přílohy se zasílají na Oddělení vědy FF UP. Výběrové řízení se koná před oborovou radou vždy na konci června. Požadavky nastudium, kritéria výběrového řízení či další informace sděluje předsedkyně oborové rady prof. Tatjana Lazorčáková (tatjana.lazorcakova@upol.cz). Těžiště výběrového řízení tkví v rozpravě nad tématem budoucí disertační práce. Disertační projekt se doporučuje v dostatečném předstihu konzultovat s případným školitelem, kterým musí být člen/ka oborové rady.

Přehled doktorských studijních programů a podmínky přijímacích zkoušek u jednotlivých programů nalezne uchazeč na odkaze: https://www.studium.upol.cz/.

Složení oborové rady Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu

 • doc. Tomáš Jirsa, Ph.D - předseda
 • doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D..
 • doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Externí členové: 

 • doc. Mgr. David Drozd, Ph.D. (Katedra divadelních studií FF MU v Brně)
 • prof. PhDr. Alena Blažejovská (JAMU Brno)
 • prof. Martin Štoll, Ph.D. (Katedra mediálních studií FSV UK Praha)

Aktivní školitelé:

 • doc. Tomáš Jirsa, Ph.D - předseda
 • doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
 • doc. Luboš Ptáček, Ph.D.
 • prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jiří Štefanides
 • Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D

Obhájené práce (výběrově)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)