Doktorské studium

Absolventům magisterských stupňů studia na naší i jiných katedrách nabízíme čtyřletý doktorský program Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize.

Ten nabízí fundovanou a mezioborovou průpravu v oblasti mediálních a performativních studií, estetiky a audiovizuální kultury. Program přistupuje ke studiu různých médií jako mnohotvárných a neustále se proměňujících fenoménů, které hrají zásadní roli v současné digitální kultuře. Spolu s výraznou podporou vlastních výzkumných projektů a pečlivou supervizí při psaní disertační práce jsou naše doktorandky a naši doktorandi vedeni k rozvíjení publikačních dovedností, prezentaci odborných výsledků na mezinárodních konferencích i k podávání žádostí o výzkumné pobyty v zahraničí či projektové granty.

Doktorské studium je čtyřleté a lze je absolvovat v prezenční či kombinované (dálkové) formě.   

Profil absolventa
Absolvent má kvalifikovaný rozhled v oboru, je schopen samostatného výzkumu, publikační činnosti a komunikace se zahraničními odborníky v oboru. Je schopen uplatnit se ve specializovaných výzkumných pozicích v odborných institucích, vést výzkumné týmy, uplatnit se na vědeckých pracovištích a univerzitách a v kvalifikovaných profesích v oblasti humanitních věd, včetně kulturních institucích a institucích státní správy.

Předpoklady uplatnitelnosti
Vědecko-výzkumné instituce a oborové instituce (Národní filmový archiv, oblastní muzea a archivy, Divadelní ústav, archiv České televize a Českého rozhlasu), specializované instituce veřejné správy (Státní fond kinematografie, MK ČR, Fond pro podporu kultury ad.), univerzity, instituce činné v oblasti výzkumu médií a živé kultury, analytická oddělení veřejnoprávních či komerčních médií, filmová muzea, filmové a divadelní festivaly atd., to vše s možností uplatnění v mezinárodním kontextu.

Možné pracovní pozice
Odborný asistent na VŠ, člen vědecko-výzkumných týmů kulturních a oborových organizací, zaměstnanec institucí veřejné správy, analytik divadla, filmu, televize, rozhlasu aj.

Přijímací řízení

Termín podávání přihlášek do DSP (obou otevřených programů Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize a Studia kulturních průmyslu) je 30. 4. 2023, povinné přílohy se zasílají na Oddělení vědy FF UP. Výběrové řízení se koná před oborovou radou vždy na konci června. Požadavky na studium, kritéria výběrového řízení či další informace sděluje předseda oborové rady doc. Tomáš Jirsa (tomas.jirsa@upol.cz). Těžiště výběrového řízení tkví v rozpravě nad tématem budoucí disertační práce. Disertační projekt se doporučuje v dostatečném předstihu konzultovat s případným školitelem, kterým musí být člen/ka oborové rady.

Přehled doktorských studijních programů a podmínky přijímacích zkoušek u jednotlivých programů nalezne uchazeč na odkaze: https://www.studium.upol.cz/.

Složení oborové rady Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu

 • doc. Tomáš Jirsa, Ph.D - předseda
 • doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D..
 • doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Externí členové: 

 • doc. Mgr. David Drozd, Ph.D. (Katedra divadelních studií FF MU v Brně)
 • prof. PhDr. Alena Blažejovská (JAMU Brno)
 • prof. Martin Štoll, Ph.D. (Katedra mediálních studií FSV UK Praha)

Aktivní školitelé:

 • doc. Tomáš Jirsa, Ph.D - předseda
 • doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
 • doc. Luboš Ptáček, Ph.D.
 • prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jiří Štefanides
 • Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D

 

 

 

Obhájené práce

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)