Doktorské studium

Absolventům magisterských stupňů studia na naší i jiných katedrách nabízíme čtyřletý doktorský program Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize a nově také doktorský program Studia kulturních průmyslů.

Doktorské studium je čtyřleté a lze je absolvovat v prezenční či kombinované (dálkové) formě. Je zaměřeno na systematickou přípravu studenta pro vědecké a akademické působení v oblasti věd o umění. Důraz je kladen na oborové a metodické předměty, vnímání mezioborových a intermediálních vztahů mezi uměními v současné kultuře, realizaci samostatného výzkumu, prezentaci výzkumu na konferencích, publikování výsledků a získávání zahraničních zkušeností.

  

Profil absolventa
Absolvent má kvalifikovaný rozhled v oboru, je schopen samostatného výzkumu, publikační činnosti a komunikace se zahraničními odborníky v oboru. Je schopen uplatnit se ve specializovaných výzkumných pozicích v odborných institucích, vést výzkumné týmy, uplatnit se na vědeckých pracovištích a univerzitách a v kvalifikovaných profesích v oblasti humanitních věd, včetně kulturních institucích a institucích státní správy.

Předpoklady uplatnitelnosti
Vědecko-výzkumné instituce a oborové instituce (Národní filmový archiv, oblastní muzea a archivy, Divadelní ústav, archiv České televize a Českého rozhlasu), specializované instituce veřejné správy (Státní fond kinematografie, MK ČR, Fond pro podporu kultury ad.), univerzity, instituce činné v oblasti výzkumu médií a živé kultury, analytická oddělení veřejnoprávních či komerčních médií, filmová muzea, filmové a divadelní festivaly atd., to vše s možností uplatnění v mezinárodním kontextu.

Možné pracovní pozice
Odborný asistent na VŠ, člen vědecko-výzkumných týmů kulturních a oborových organizací, zaměstnanec institucí veřejné správy, analytik divadla, filmu, televize, rozhlasu aj.

Přijímací řízení

Termín podávání přihlášek do DSP (obou otevřených programů Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize a Studia kulturních průmyslu) je 30. 4. 2022, povinné přílohy se zasílají na Oddělení vědy FF UP. Výběrové řízení se koná před oborovou radou vždy na konci června. Požadavky na studium, kritéria výběrového řízení či další informace sděluje předseda oborové rady doc. Luboš Ptáček (lubos.ptacek@upol.cz). Těžiště výběrového řízení tkví v rozpravě nad tématem budoucí disertační práce. Disertační projekt se doporučuje v dostatečném předstihu konzultovat s případným školitelem, kterým musí být člen/ka oborové rady.

Přehled doktorských studijních programů a podmínky přijímacích zkoušek u jednotlivých programů nalezne uchazeč na odkaze: https://www.studium.upol.cz/.

Složení oborové rady Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu

 • doc. Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.- předseda
 • doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.
 • doc. Tomáš Jirsa, Ph.D.
 • doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

Externí členové: 

 • doc. Mgr. David Drozd, Ph.D. (Katedra divadelních studií FF MU v Brně)
 • prof. PhDr. Alena Blažejovská (JAMU Brno)
 • prof. Martin Štoll, Ph.D. (Katedra mediálních studií FSV UK Praha)

Aktivní školitelé:

 • doc. Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.- předseda
 • doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jiří Štefanides
 • Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D
 • Mgr. Milan Hain, Ph.D.

 

 

 

Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize

Obhájené práce

Studia kulturních průmyslů

Doktorský studijní program v prezenční a kombinované formě studia

Cílem studia doktorského programu Studia kulturních průmyslů je zprostředkování klíčových odborných znalostí a dovedností v oblasti studia kulturních a kreativních průmyslů (film, TV, vývoj herního softwaru, scénická umění, hudba, výtvarné umění, aj.). Důraz je přitom kladen na odbornou přípravu studentů a studentek v oblasti výzkumu současné tvorby a produkce kulturních obsahů, jejich distribuce a spotřeby, případně na zkoumání kulturně-politických, právních a etických aspektů průmyslových a spotřebitelských praxí v oblasti kulturních průmyslů. Absolventi získají hloubkový teoretický vhled do problematiky, na kterou je zaměřena jejich disertační práce. Získají také odborné znalosti a prohloubí své dovednosti v metodách kritického sociálně-vědního a mediálně-vědního výzkumu kulturních průmyslů a příslušných regulatorních a normativních rámců. V průběhu studia se zúčastní zahraniční akademické stáže a volitelně odborné stáže v praxi (tzn. v podnicích v odvětví kulturních průmyslů, mediálních organizacích, analytických agenturách, veřejné správě apod.).

Kontakt: pavel.zahradka@upmedia.cz

Více informací k přijímacímu řízení na rok 2020 naleznete zde: https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/

Z hlediska výstupů z učení je program Studia kulturních průmyslů vymezen následovně – absolvent je schopen:

 1. ve výzkumné praxi samostatně aplikovat znalost výzkumných metod využívaných ve výzkumu kulturních průmyslů, tj. ve výzkumu aktérů kulturního pole a jejich praxí, ve výzkumu obchodních modelů a regulatorních rámců KP a ve výzkumu mediálních organizací
 2. ve výzkumné praxi systematicky aplikovat znalost sociálně-vědních a humanitně-vědních teorií a konceptů konstituujících rámec vědění vymezený tématem absolventovy disertační práce
 3. napsat a v uznávaných akademických periodicích publikovat původní odborné studie
 4. samostatně vzhledem k odborné i široké veřejnosti komunikovat odborná témata a závěry vlastního výzkumu ve světovém jazyce, např. prezentovat je na konferencích
 5. individuální i týmové výzkumné a analytické práce v domácím i mezinárodním prostředí
 6. samostatně vést výuku předmětů na úrovni bakalářského programu Filmová studia, Televizní a rozhlasová studia, Divadelní studia nebo v programu spřízněném

Možnosti uplatnění jsou souhrnně tři:

 1. jako akademiků v oboru (v ČR a zahraničí),
 2. jako analytiků KP, vedoucích či členů týmů působících v aplikační sféře a zaměřených na analýzu kulturních průmyslů a jejich aktérů a uživatelů kulturních obsahů,
 3. jako manažerů kulturních a mediálních organizací (analytická oddělení veřejnoprávních či komerčních médií, filmová muzea, filmové a divadelní festivaly atd.) či tvůrci koncepčních řešení v oblasti kulturní politiky v neziskovém sektoru nebo v řídících orgánech státní správy (Národní filmový archiv, oblastní i celostátní muzea a archivy, Institut umění-Divadelní ústav, Státní fond kinematografie, MK ČR, Fond pro podporu kultury ad.

Složení oborové rady programu a školitelů: doc. Pavel Zahrádka, doc. Petr Szczepanik, doc. Jakub Macek, doc. Petr Orság, Prof. Nico Carpentier, dr. Tomáš Jirsa, JUDr. Rudolf Leška

Seznam navrhovaných témat disertačních projektů (po domluvě se školitelem může uchazeč předložit vlastní téma disertační práce):

Etika kopírování
Etika přístupu ke kulturním obsahům
Dopad právní regulace na kulturní průmysly
Autorské právo a tvůrčí práce
Nové obchodní modely kulturních průmyslů
Transformace kulturní kritiky
Audiovizuální politika v České republice
Online strategie médií veřejné služby
Možnosti a bariéry přeshraniční online distribuce českých audiovizuálních děl
Social Construction of Professional Identities
Audience Participation / Participatory Design in Media Production Companies
The Construction of Home in Audiovisual Programming
Mapování pole hudební produkce: profesionální a amatérská tvorba hudebního videa
Autorské právo jako nástroj kulturní politiky
Analýza obchodu s předměty kulturní hodnoty
Vliv technologie na proměnu obchodních modelů a praktik kulturních průmyslů v ČR
Globalizace audiovizuální distribuce, online distribuce
Internetová televize, televize veřejné služby na internetu
Produkční kultura českého filmu a televize s přesahem do regionu střední a východní Evropy
Seniorní publika audiovizuálních obsahů: analýza proměn diváckých praxí v kontextu mediální konvergence
Materiální nosiče v časech konvergentních praxí: analýza kulturní a sociální role mediálních objektů v každodennosti současných online mediálních publik
Nebát se a (ne)krást: etnografie stahování mediálních obsahů z legálních a nelegálních online zdrojů
Oslabování profesní identity a profesní autonomie novinářů vlivem technologické revoluce a sociokulturních změn
Žurnalistická profese pod tlakem změny paradigmatu - relativizace hranic mezi profesionálními tvůrci a laickými konzumenty médií: Kontaminace žurnalistického pole „prozumenty“ a profesně-etické důsledky pro novinářskou profesi 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)