Doktorské studium

Absolventům magisterských stupňů studia na naší i jiných katedrách nabízíme čtyřletý doktorský program Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize. Specializace jednotlivých členů oborové rady nabízí zároveň možnost rozšířit tematický záběr práce o interdisciplinární přesah témat směrem ke kulturním a kreativním průmyslům.

Doktorské studium je čtyřleté a lze je absolvovat v prezenční či kombinované (dálkové) formě. Je zaměřeno na systematickou přípravu studenta pro vědecké a akademické působení v oblasti věd o umění. Důraz je kladen na oborové a metodické předměty, vnímání mezioborových a intermediálních vztahů mezi uměními v současné kultuře, realizaci samostatného výzkumu, prezentaci výzkumu na konferencích, publikování výsledků a získávání zahraničních zkušeností.

Profil absolventa
Absolvent má kvalifikovaných rozhled v oboru, je schopen samostatného výzkumu, publikační činnosti a komunikace se zahraničními odborníky v oboru. Je schopen uplatnit se ve specializovaných výzkumných pozicích v odborných institucích, vést výzkumné týmy, uplatnit se na vědeckých pracovištích a univerzitách a v kvalifikovaných profesích v oblasti humanitních věd, včetně kulturních institucích a institucích státní správy.

Předpoklady uplatnitelnosti
Vědecko-výzkumné instituce a oborové instituce (Národní filmový archiv, oblastní muzea a archivy, Divadelní ústav, archiv České televize a Českého rozhlasu), specializované instituce veřejné správy (Státní fond kinematografie, MK ČR, Fond pro podporu kultury ad.), univerzity, instituce činné v oblasti výzkumu médií a živé kultury, analytická oddělení veřejnoprávních či komerčních médií, filmová muzea, filmové a divadelní festivaly atd., to vše s možností uplatnění v mezinárodním kontextu.

Možné pracovní pozice
Odborný asistent na VŠ, člen vědecko-výzkumných týmů kulturních a oborových organizací, zaměstnanec institucí veřejné správy, analytik divadla, filmu, televize, rozhlasu aj.

Přijímací řízení

Přihláška se podává elektronicky do 30. 4. 2020, povinné přílohy se zasílají na Oddělení vědy FF UP. Výběrové řízení se koná před oborovou radou vždy na konci června. Požadavky na studium, kritéria výběrového řízení či další informace sděluje předsedkyně oborové rady prof. Tatjana Lazorčáková (tatjana.lazorcakova@upol.cz). Těžiště výběrového řízení tkví v rozpravě nad tématem budoucí disertační práce. Disertační projekt se doporučuje v dostatečném předstihu konzultovat s případným školitelem, kterým musí být člen/ka oborové rady.

Složení oborové rady Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu

  • prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D. - předsedkyně
  • doc. PhDr. Jiří Štefanides
  • doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
  • doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.
  • Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.
  • prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (FSV UK v Praze)
  • doc. PhDr. Alena Blažejovská (JAMU v Brně)
  • doc. David Drozd, Ph.D. (FF MU v Brně)

Obhájené práce

Absolventům magisterských stupňů studia na naší i jiných katedrách nabízíme tříletý doktorský program Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu. Specializace jednotlivých členů oborové rady nabízí zároveň možnost rozšířit tematický záběr práce o interdisciplinární přesah témat směrem k rozhlasu, televizi, případně kulturním a kreativním průmyslům.