Film

Název publikace
Heteronomie estetické hodnoty. Sociologická kritika filozofické estetiky
Autoři
Zahrádka, Pavel
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2015
Nakladatel
Host
Počet stran
237
Anotace

Co je estetický soud? Může být estetický soud obecně platný? Jak můžeme někoho přesvědčit o správnosti našeho estetického hodnocení? Co je estetická vlastnost? Existují estetické vlastnosti jako objektivní fakta vnějšího světa, nebo jsou to projekce našeho emocionálního prožívání? Jsou odpovědi, které na tyto otázky předkládá tradiční filozofická estetika, uspokojivé a přesvědčivé? A pokud nejsou, existuje vhodnější metodologický přístup pro jejich zodpovězení? Jsou sociologické a antropologické poznatky o estetickém souzení a hodnocení relevantní pro vyřešení základních definičních, epistemologických a ontologických otázek filozofické estetiky? Publikace předkládá odpovědi na tyto otázky prostřednictvím nástrojů filozofie jazyka a opírá se rovněž o poznatky kulturní sociologie a etnografických výzkumů vkusu. Základním poselstvím knihy je teze, že filozofická a sociologická estetika jsou komplementární oblasti vědění, které se vzájemně potřebují, mají-li být výše uvedené otázky uspokojivě zodpovězeny.


Název publikace
Film a dějiny 6. - Postkomunismus: Proměny českého historického filmu po roce 1989.
Autoři
Luboš Ptáček, Petr Kopal
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Nakladatel
Casablanca, Ústav pro studium totalitních režimů
Počet stran
2017
Anotace

Kolektivní monografie Film a dějiny 6. Postkomunismus postihuje vybraná témata spojená s proměnou žánru historického filmu a televizního seriálu a jeho společenskou reflexí po roce 1989. Jednotlivé studie se zaměřují na prvky nostalgie a postkomunismu, ideovou revizi pohledu na české dějiny, návaznost na tvorbu šedesátých let a přetrvávající schémata z období normalizace, proměnu filmového stylu a narace, přesun témat od velké historie k osobní a rodinné historii.
Po roce 1989 přestala existovat cenzura, byl zrušen státní monopol, výroba přešla do soukromých produkcí, prezentovaná ideová východiska se stala soukromou záležitostí tvůrců. Tyto změny se vtiskly do podoby žánru historického filmu. Široký divácký a kritický zájem potvrzuje, že historické filmy a seriály patří v české společnosti i nadále k tématům vysokého společenského statusu.
Kniha se snaží prokázat, že současný historický film hodnotí nejenom zobrazovaná období, ale že se rovněž v alegorické rovině vyjadřuje k aktuálním kulturně-politickým tématům. Autoři vycházejí z teze, že minulost se stává místem poznávání přítomnosti.


Název publikace
Osudová osamělost: Obrysy filmové a literární tvorby Václav Kršky
Autoři
Milan Hain, Milan Cyroň a kolektiv.
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Nakladatel
Casablanca
Anotace

Kniha vyšla s podporou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Kolektivní monografie je věnována vybraným aspektům filmové (a v jednom případě i literární) tvorby českého filmového a divadelního režiséra, spisovatele a dramatika Václav Kršky. Jednotlivé studie se snaží postihnout různé vývojové etapy tohoto tvůrce od raných lyrických projektů (Ohnivé léto, Řeka čaruje) přes expresivní momenty rané poválečné tvorby (Housle a sen) a slavné šrámkovské adaptace (Měsíc nad řekou, Stříbrný vítr) až po výraznou stopu na poli filmových životopisů (Housle a sen, Z mého života, Posel úsvitu) a pozdní díla 60. let, která nezapadala do linie nové vlny. Kniha představuje také některé dosud neakcentované aspekty Krškovy tvorby (expresionismus, ženské postavy apod.)

Obsah:

Úvod (Milan Hain)

Osudová osamělost: Václav Krška v kontextu československé kinematografie (Milan Cyroň)

Obhájce přirozenosti: Václav Krška mezi ruralismem a expresionismem (Tomáš Uher)

Proti proudu času: Produkční historie a dobová kritická reflexe filmu Řeka čaruje (Jan Jendřejek)

Všechny krásy světa: Poetické filmy Václava Kršky (Ondřej Sabol)

„Pocit neomezené fantazie“: Housle a sen a žánr životopisného filmu (Milan Hain)

Horečnaté snění: Subjektivní rovina narace ve snímku Housle a sen (Andrea Faltýnková)

Posel schematismu: Václav Krška a ideologické požadavky 50. let (Milan Cyroň)

Oslava nespoutaného mládí: Krškovy filmové adaptace děl Fráni Šrámka (Jana Bébarová)

Odevzdaně nést svůj kříž: Ženské postavy ve filmovém díle Václava Kršky (Jana Jedličková)


Název publikace
Hugo Haas a jeho (americké) filmy
Autoři
Milan Hain
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2015
Nakladatel
Casablanca
Anotace

Kniha vyšla s podporou Ministerstva kultury ČR a Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2016 získala čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci, prof. Jaroslava Millera.
Publikace se zabývá americkými filmy produkovanými a/nebo režírovanými československým exilovým tvůrcem Hugem Haasem (1901–1968). Autor v knize využívá filmové i nefilmové prameny (například scénáře, osobní korespondenci, cenzurní zprávy, dokumenty distribučních společností, propagační materiály, zprávy z dobového tisku), na jejichž základě historiograficky rekonstruuje Haasovu producentskou a režijní kariéru v USA. V první části textu popisuje charakteristické rysy jeho produkčního módu (extrémně nízké rozpočty, samofinancování, multiplikace funkcí, natáčecí plány ne delší než dva týdny, dlouhodobá partnerství s klíčovými členy štábu, velké časové rozestupy mezi dokončením filmu a jeho uvedením do kin atd.). Druhá část sestává z podrobných produkčních historií všech čtrnácti snímků, které Haas v průběhu 50. let režíroval a produkoval. Zvláštní pozornost je věnována jeho stykům se Správou Produkčního kodexu a významnými distribučními společnostmi (Columbia Pictures, Twentieth Century-Fox, Universal Pictures a další), které rozhodovaly o tom, jak budou snímky propagovány a uváděny na trh. Kniha vychází z ročního výzkumného pobytu v USA realizovaného díky Fulbrightovu stipendiu pro postgraduální studium.


Název publikace
V mezích přípustnosti: Cenzura ve filmu a televizi
Autoři
Milan Hain a kolektiv.
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého
Anotace

Kniha V mezích přípustnosti se skládá z pěti kapitol, které popisují cenzurní a autocenzurní praxe v různých produkčních systémech a historických kontextech. Studie Milana Haina popisuje vliv hollywoodských autocenzurních mechanismů na exilovou tvorbu Huga Haase v 50. letech. Milan Cyroň se zabývá represivními opatřeními na půdě Československého filmu v Bratislavě v letech 1957–1959 a konkrétně jejich dopadem na scénáře Prv než skončí tento deň (Tibor Vichta), Kolíska (Eduard Grečner, Alfonz Bednár) a Prípad Barnabáša Kosa (Peter Solan, Peter Karvaš, Maximilián Nitra). Vladimír Suchánek se prostřednictvím osobních vzpomínek a deníkových záznamů vrací k vlastním režijním aktivitám a popisuje, jakou roli v jeho tvůrčím působením sehrála sovětská a československá cenzura. Eva Chlumská jako objekt svého zájmu zvolila americký snímek Zkrocená hora, který se kvůli svému námětu stal předmětem kontroverzí a v řadě případů i cenzury ze strany distributorů, majitelů kin a provozovatelů TV stanic. A konečně Jana Jedličková se zaměřuje na televizní seriál Spartakus, který sice vznikl se záměrem provokovat, ale zároveň musel být kvůli své zpeněžitelnosti a přípustnosti pro cílová publika na mnoha úrovních cenzurován.

Obsah:

Úvodem. Cenzura a autocenzura ve filmu a televizi

Hugo Haas a hollywoodská autocenzura v 50. letech (Milan Hain)

Tvůrčí skupina mladých a její ideologická „nepřípustnost“ (Milan Cyroň)

Chytat na udici zimní řeky sníh… Cenzura a autocenzura v tvůrčí praxi filmového režiséra 1978–1992 (Osobní vzpomínky a reflexe) (Vladimír Suchánek)

Nezkrocená cenzura v 21. století aneb Komu vadí homosexuální kovbojové? Zkrocená hora jako objekt omezení a cenzury (Eva Chlumská)

Spartacus aneb Cenzurou vstříc masám (Jana Jedličková)


Název publikace
Akira Kurosawa a jeho filmy Existenciální obraz světa.
Autoři
Luboš Ptáček
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Nakladatel
Casablanca
Anotace

Studie se zabývá se jak životními osudy tvůrce, které velmi významně ovlivnily jeho další směřování, tak jeho tvorbou od samotných počátků. Přitom nezanedbává (spíše akcentuje) i méně oslavování hodné kapitoly jeho profesní a životní dráhy (období druhé světové války), kdy se podvolil tlaku militantního domácího režimu. Vedle biografického nástinu poskytuje auor především podrobné rozbory jednotlivých filmů, zasazených nejen do jednotlivých údobí režisérovy tvorby, ale zejména do jeho průchozích témat – aristokratismus, heroický humanismus či existencialismus. Autor však nevnímá Kurosawovu tvorbu odtrženě, ale sleduje ji ve vztahu kontextu japonských žánrů a jejich vývoje, ve vztahu k japonským dějinám, k dobové situaci a kulturním zvyklostem. Jednotlivé kapitoly doprovází bohatá obrazová příloha, která doplňuje autorovy rozbory. Kniha obsahuje také filmografií hraných filmů, vytvořenou na základě japonských zdrojů.


Název publikace
Hugo Haas – mezi středoevropskou a americkou kulturou
Autoři
Jan Křipač, Milan Hain a kolektiv
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2012
Nakladatel
Univerzita Palackého
Anotace

Kniha Hugo Haas – mezi středoevropskou a americkou kulturou se prostřednictvím deseti dílčích studií zaměřuje na bohatou kariéru význačného československého umělce, který podstatnou část života strávil v americkém exilu. Namísto zdánlivě komplexního, ve skutečnosti však nutně reduktivního pojednání o Haasově filmové tvorbě přicházejí autoři a autorky se sérií konkrétních otázek a problémů, které se na přiděleném prostoru pokoušejí co nejuspokojivěji zvládnout. Výsledkem jejich úsilí je sborník textů, který různé fáze Haasovy kariéry nahlíží z různých perspektiv. Publikaci uzavírá výběrová bibliografie a dosud nejkompletněji zpracovaná filmografie. Kniha vznikla v rámci projektu studentské grantové soutěže na Katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci

Divadlo

Název publikace
Česká divadelní fotografie 1850–2017
Autoři
Martin Bernátek, Anna Hejmová a Martina Novozámská
Anotace

Publikace Česká divadelní fotografie se věnuje historii fotografování divadla na území českého státu. Záběrem pokrývá období více než 150 let, od prvních snímků z roku 1859 až do současnosti. Představuje ateliérovou portrétní fotografii, typickou pro 2. polovinu 19. století, dále meziválečné období, kdy se začaly fotografovat samotné divadelní inscenace a avantgardními soubory byla fotografie používána jako součást scénického řešení. Větší prostor věnuje také „zlatým 60. létům“, kdy se fotografie plně etabluje jako umělecký obor a v oblasti divadla se rozvíjí legendární klubové scény. Závěr je věnován změnám, které přinesla digitální fotografie a nástup internetu. Kniha obsahuje stovky kvalitních reprodukcí, zachycujících přední česká divadla a divadelníky. Čtenáři se mohou seznámit např. se snímky z Národního divadla, Osvobozeného divadla, Divadla D34, Divadla Semafor, Činoherního klubu, Divadla za Branou, Divadla Husa na provázku a mnoha dalších. Napsání knihy předcházel několikaletý výzkum v desítkách muzejních sbírek a archivů, některé snímky, jsou proto publikovány vůbec poprvé.


Název publikace
Oldřich Stibor – Divadelní režisér a člověk
Autoři
Spurná Helena
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Anotace

Kniha Heleny Spurné pojednává o jedné z nejpozoruhodnějších osobností české divadelní režie třicátých let. V minulých dobách historiky divadla nekriticky vynášen za sociálně angažovanou tvorbu, zařadil se Oldřich Stibor po roce 1989 mezi umělce nepohodlné či přímo určené k zapomnění pro jejich příslušnost ke komunistické straně. Snahou autorky bylo podat komplexní obraz Stiborových mnohostranných divadelních aktivit a pokusit se objektivně zhodnotit jeho přínos českému divadlu. Stibor se čtenáři představuje ve své nejobvyklejší podobě - jako režisér, jenž do meziválečného divadla uváděl díla sovětských autorů a vehementně se hlásil k metodě socialistického realismu. Už méně znám je pak svými inscenacemi s duchovní tematikou či jako režisér opery. Ve snaze proniknout co nejhlouběji k podstatě Stiborovy tvorby a jeho myšlení o divadle podnikla autorka také exkurs do režisérova životního vývoje, naplněného dramatickými okamžiky a osudovými zvraty. Kniha rozkrývá fascinující příběh člověka s bohémskou povahou, později radikálně levicově smýšlejícího umělce, který po několik let paradoxně zastával funkci policejního úředníka, nebo v závěru jeho života nastiňuje působení v protifašistickém odboji, přičemž dokládá Stiborovu neokázalou lidskou statečnost, kterou si zachoval i v okamžicích vlastního tragického konce. Z tohoto pohledu není publikace pouze teatrologickou prací, nýbrž také sondou historickou, potvrzující souvztažnost divadla s politicko-společenským děním, jež divadelní tvorbu nezřídka ovlivňuje, formuje a zásadně se do ní svými silami zapojuje.


Název publikace
Emil František Burian a jeho cesty za operou
Autoři
Spurná Helena
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Nakladatel
KLP – Koniasch Latin Press
Anotace

V českém divadle bychom sotva našli dalšího režiséra, o kterém bylo napsáno tolik odborných knih či jiných pojednání jako o Emilu Františku Burianovi (1904-1959). Některé oblasti umělecké tvorby této osobnosti jsou však tradičně opomíjeny. Jednou z nich je i Burianova tvorba operní, o níž pojednává monografie Heleny Spurné. Burian během života napsal šest oper (poslední, sedmou, už nestihl dokončit). Některé z nich více či méně reprezentují přechod od operního žánru k synkretickým útvarům hudebního divadla, k nimž měl Burian svým divadelním založením nejblíže. Svou neúnavně experimentátorskou povahu projevoval také v této oblasti; k psaní oper přistupoval jako k výzvě pokusit se o něco trochu jiného, než představovala běžná část repertoáru, zproblematizovat konvence, rozšířit hranice a výrazové možnosti žánru. Autorka podává v dílčích kapitolách důkladný rozbor každé Burianovy opery se zřetelem k vývoji domácí i evropské operní tvorby. Opery E. F. Buriana vřazuje do souvislostí jeho kompletního divadelního díla a zabývá se historií jejich scénického provádění i recepcí.  Dokládá, že jakkoli měl Burian se svými operami velké plány a vyvíjel značné úsilí o uvedení, až na Maryšu a Operu z pouti nezaznamenala žádná další jeho operní práce více než jedno jevištní ztvárnění.  Kniha si tedy mj. klade za cíl podnítit větší zájem o Burianovu operní tvorbu ze strany dramaturgů a režisérů, neboť některé z oper by mohly zaujmout i současného diváka.


Název publikace
Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární texty
Autoři
Spurná Helena
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2004
Nakladatel
Národní divadlo
Počet stran
495
Anotace

Soubor dvaadvaceti převážně původních textů od domácích i zahraničních odborníků. Je rozdělen do třech samostatných tematických oddílů. První oddíl je věnován problematice výzkumu hudebního divadla a nastoluje některé dílčí teoretické otázky. Textům o vybraných, doposud většinou opomíjených tématech z dějin hudebního divadla je vyhrazen druhý, nejdelší oddíl práce. Třetí, závěrečný díl má poněkud exkluzivní charakter, jak napovídá už jeho název "Hudební divadlo (opera) v kontextu soudobých interpretačních trendů“.


Název publikace
Fenomén studentského divadla na Filozofické fakultě UP v Olomouci
Autoři
Tatjana Lazorčáková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
208
Anotace

Publikace věnuje pozornost fenoménu studentských divadel na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci od jejího znovuobnovení v roce 1946 až do současnosti. Úvodní studie se zabývá specifikou studentských divadelních souborů. Jádrem publikace jsou studie o konkrétních souborech působících na FF UP v průběhu více jak šedesáti let: Zápalka, Soubor FF UP, AD 74, Divadlo Za zrcadlem, Studio Hořící žirafy, Divadlo na cucky, Divadlo Tramtarie, Ansámbl Oz a O.L.I.VY, rozšířené o studii zaznamenávající divadelní prvky prvních majálesových slavností v letech 1956 a 1957. Studie obsahují medailony tvůrčích osobností, z nichž mnohé se prosadily v kontextu profesionálního divadla či v univerzitní sféře nebo v širším kulturním kontextu.

Phenomen of student theatre at Philosophical Faculty of Palacký University in Olomouc

The book explores the phenomenon of student theaters at the Philosophical Faculty of Palacky University in Olomouc from its restoration in 1946 up until the present. The introductory study deals with the specifics of student theater companies. The core of the publication consists of a series studies on specific theatre ensembles which existed at the Philosophical Faculty of Palacky University over the course of more than sixty years: Zápalka, Soubor FF UP, AD 74, Divadlo Za zrcadlem, Studio Hořící žirafy, Divadlo na cucky, Divadlo Tramtarie, Ansámbl Oz a O.L.I.VY, extended by a study which documents the first theatrical elements of the Majáles celebrations (rag day) in 1956 and 1957. The studies include profiles of the creative personalities, many of whom have succeeded in professional theater at the University sphere or in additional cultural areas in general.


Název publikace
Depeše na kolečkách. HaDivadlo 1978. Analýza, rekonstrukce a dokumentace inscenace režiséra Svatopluka Vály
Autoři
Lazorčáková Tatjana
Rok vydání
2011
Anotace

Publikace je historickou a analytickou studií zaměřenou na počáteční etapu Hanáckého divadla (HaDivadla), souboru, který se na konci sedmdesátých let zařadil k experimentujícím autorským scénám. Studie se zaměřuje na paradoxní souvislosti geneze souboru, představuje zakladatelskou osobnost režiséra Svatopluka Vály a dokumentuje a analyzuje jeho inscenaci Depeše na kolečkách (1978). Podstatnou částí studie je detailně rekonstruovaný autorský scénář Depeše na kolečkách, který na základě komparace sleduje proměnu výchozích Nezvalových poetistických textů a libret v metaforickou kompozici upravených fragmentů Nezvalových skladeb a Válových autorských textů.

Dispatch on Wheels. HaTheatre 1978. Analysis and reconstruction of Svatopluk Vála´s production in HaDivadlo

This publication is a historical and analytical study which focuses on the initial period of HaDivadlo (HaTheatre). The ensemble was founded in 1974 in Prostějov and by the end of the 1970s it joined experimental author ensembles. This study concentrates on the paradoxical context of the ensemble foundation and it presents one of the founders – the director Svatopluk Vála. It documents and analyses his performance Dispatch on Wheels (1978). A major part of the study is dedicated to a detailed reconstruction of the author`s script of Dispatch on Wheels which observes changes of Nezval´s initial poetic texts and librettos by using a metaphoric composition to compare the adapted fragments of Nezval´s compositions and Vála´s own texts.


Název publikace
Studio Forum – příběh divadla
Autoři
Tatjana Lazorčáková
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2010
Nakladatel
Theatralia, Masarykova univerzita
Anotace

Monografická studie přibližuje historii souboru, který zastupoval od poloviny sedmdesátých let až do počátku devadesátých let 20. století svébytnou podobu studiové tvorby spojené se Státním divadlem Oldřicha Stibora, dnešním Moravským divadlem Olomouc. Po objasnění mikrohistorického přístupu k tématu a seznámení s historicky podmíněnými proměnami pojmů studiové a alternativní divadlo sleduje zrod Studia Forum v podmínkách nastupující „normalizace“ a připomíná jeho inspirativní zdroje v předchozích divadelních aktivitách ve městě.

Studio Forum - The Story of a Theatre

The monograph describes the history of a troupe, connected with the State Theatre of Oldřich Stibor, at present Moravian Theatre Olomouc, which represented a self-contained form of studio production from the middle of the 1970s up to the early 1990s. A short explanation of the micro-historical approach to the issue along with basic information on the historically conditioned changes to the terms studio theatre and alternative theatre is followed by a detailed observation of the origin of Studio Forum under the conditions of incoming 'normalization' and its inspirational sources in previous theatre activities in Olomouc.


Název publikace
Divadelní mise Františka Čecha
Autoři
Tatjana Lazorčáková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2006
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
329
Anotace

Monografická studie mapuje tvorbu divadelního režiséra Františka Čecha. Na základě analýzy jednotlivých inscenací postihuje vývoj režijního stylu, mapuje jeho aktivity v oblasti studiového divadla a divadla pro děti

Theatre Mission of František Čech Anotace

The monografic study monitors František Čech's work in moravien theatres. By analyzing the key performances it focuses on the formation of his directorial style, maps his activities in the area of studio work and theatre for children. 


Název publikace
Olomoucké divadelní reflexe
Autoři
Tatjana Lazorčáková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2004
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
112
Anotace

Soubor recenzí dokumentujících situaci činohry Moravského divadla od roku 1990-2004.

The Theatrical Reflections of Olomouc.
The collection of theatrical reviews reflecting the situation of Moravian Theatre in Olomouc in years 1990-2004.


Název publikace
K netradičnímu divadlu
Autoři
Tatjana Lazorčáková
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2003
Nakladatel
Pražská scéna
Anotace

Publikace reflektuje trendy v českém netradičním divadle v období 1960 - 1989 a přináší heslář jednotlivých souborů, fotodokumentaci, bibliografii.


On Non-Traditional Theatre

After a comprehensive introduction, the book - an analysis od the situation and trends of Czech theatre from the 1960s trought the 1980s - presnts an alphabetical index od individual groups, photo documentation, bibliography.

Rozhlas

Název publikace
Rozhlasová kritika a současné reflexe auditivní tvorby.
Autoři
Andrea Hanáčková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2016
Nakladatel
Vydavatelství Univerzity Palackého
Anotace

Kniha je výsledkem kolektivní práce výzkumného týmu IGA pod vedením Andrey Hanáčkové. Každý z přispěvatelů je autorem jednoho až dvou textů snažících se mapovat rozhlasovou kritiku od jejích počátků ve třicátých letech až po současnost. Jednotlivá témata studií pokrývají jak klíčová periodika a publikace o rozhlasové umělecké tvorbě, tak výběrové oblasti jako reflexe herecké či režijní práce. Publikace zároveň mapuje podobu reflexe auditivního umění na internetu, dílčím způsobem se zabývá i rozhlasovou kritikou v Německu, Polsku a Rakousku.


Název publikace
Český rozhlasový dokument a feature 1990 – 2005. Poetika žánrů.
Autoři
Andrea Hanáčková
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2010
Nakladatel
JAMU
Počet stran
207
Anotace

Tématem knihy je rozhlasový dokument a feature v různých podobách v období 1990 - 2005 a s tím související pojmenování základních aspektů současné publicistické rozhlasové tvorby na příkladu uvedených patnácti let. Zároveň přináší publikace poetiku žánrů, tedy komplexní pojmenování toho, jak jsou v rozhlasové tvorbě chápány žánry dokument a feature. Publikace je z hlediska oboru radio studies průkopnická. Zceluje mezeru, do níž se v nebohaté české teoretické reflexi rozhlasové tvorby propadala tvorba rozhlasových dokumentaristů. Jako vůbec první poskytuje kritický portrét tvorby několika významných českých rozhlasových dokumentaristů: Z. Boučka, M. Buriánka, J. Škápíkové, M. Janáče, A. Zemančíkové a dalších. Kniha nabízí v příkladových studiích ukázku toho, jak lze analyzovat nonfikční rozhlasové dílo s pomocí strukturalistické metodologie.

Czech and Slovak Journal of Humanities

Katedra divadelních a filmových studií se podílí na přípravě odborného recenzovaného časopisu Czech and Slovak Journal of Humanities vydávaného Univerzitou Palackého v Olomouci. Časopis vychází výhradně v anglickém jazyce a je součástí databází EBSCO a ERIH+.

Čísla s podtitulem Theatralia et cinematographica vycházejí ve dvouleté periodicitě a mají za cíl prezentovat špičkový výzkum v oblasti divadelních, filmových, televizních a rozhlasových studií. Cílem časopisu je zprostředkovat dialog uvnitř těchto oborů i mezi nimi navzájem a zároveň vytvořit spojnici mezi středoevropským akademickým prostředím a výzkumem v jiných světových teritoriích.

Od roku 2015 jsou čísla monotematická: č. 1/2015 se zaměřilo na téma reprezentace minulosti v médiích, č. 1/2017 si v souvislosti s otevřením nového studijního programu na KDFS dalo za cíl zmapovat současné podoby televizních a rozhlasových studií a tématem č. 1/2019 budou hvězdy a hvězdné systémy ve filmu, televizi a rozhlase.

Časopis vydává Univerzita Palackého v Olomouci, ISSN: 1805-3742
Web: csjh.upol.cz
Kontakt: Mgr. Milan Hain, Ph.D., milan.hain@upol.cz